THƯ MỤC VỤ CỦA ĐGM ĐAMINH

Thông Báo: Tạm Ngưng Các Thánh Lễ Cộng Đồng - Chương Trình  Tuần Thánh