Hình Ảnh Lễ Nhận Quản Xứ Giáo Xứ Chánh Tòa Đàlạt
Của Cha Phaolô Lê Đức Huân
28-11-2005

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Ngọc Hiệp, Đàlạt