Hình Ảnh Đức Tân Giám Mục Giuse Võ Đức Minh
Dâng Lễ Tạ Ơn Tại Chủng Viện Minh Hòa,
Ngày 16-12-2005

Auto/Stop

Hình ảnh: Lm. Yoan Tuấn