HÌNH ẢNH TÂN GIÁO XỨ SUỐI MƠ
ĐÓN CHÀO CHA TÂN QUẢN XỨ TIÊN KHỞI GIUSE TRẦN ĐỨC LIÊM
29-12-2005

Auto/Stop

Hình ảnh: Nguyễn Thành Trung