Hình Ảnh Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Tại Giáo Xứ La vang Hạt bảo Lộc

Ngày 8-9-2018

 

Previous
Next

--------------------------------------
Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
--------------------------------------

Mục Vụ Tháng 9, 2018