THÁNG 1, 2019

Thánh Francis De Sales, Tiến sĩ Hội Thánh,

(Lễ nhớ - ngày 24 tháng 1)