THÁNG 2, 2019

Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ

(Lễ Kính - ngày 22 tháng 2)