THÁNG 4, 2019

Thánh Cathêrina Xiêna, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh

(Lễ nhớ - ngày 29 tháng 4)