Hình Ảnh Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Thăm Giáo Xứ Kađơn – Hạt Đơn Dương

Ngày 8-7-2019

 

Previous
Next
-------------------------------------------------------------------------------
Lời Chào Mừng Đức TGM Đại Diện ĐGH Của Cha Quản Hạt Đơn Dương

Trình Bày Kiến Trúc Nhà Thờ Ka-Đơn, Sự Trở Lại Của Hồn Địa

Về Trang Mục Lục