Hình Ảnh Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Thăm Trại Phong – Hạt Di Linh

Ngày 9-7-2019

 

Previous
Next


---------------------------------------------------------------------------------------
Lời Chào Mừng Đức TGM Đại Diện ĐGH Tại Việt Nam Của Cha Quản Hạt Dilinh
Về Trang Mục Lục