Một Số Hình Ảnh Ngày Giáo Hạt Đà Lạt Chầu Tạ Ơn Cuối Năm

Và Chúc Tết Đức Giám Mục Và Cha Tổng Đại Diện Tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt.

Ngày 17/01/2019

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục