Hình Ảnh Thánh Lễ Thiết Lập Giáo Xứ Liêng Sronh, Hạt Đạ Tông

Và Lễ Nhậm Xứ Của Cha Giuse Nguyên Tiến Đạt

 

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục