THÁNG 9, 2020


Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Mi-ca-e, Ga-bri-en, Ra-pha-en


Lễ kính ngày 29 tháng 9