Một Vài Hình Ảnh Nghi Thức Tẩm Liệm Cha Augustinô Phạm Minh Thanh

&

Những Ngày Viếng Xác và Cầu Nguyện Tại Giáo Xứ B’Đơ

 

do các cộng tác viên ban truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc thực hiện

 

Previous
Next


Trang Mục Lục