Một Vài Hình Ảnh Trong Lễ Nhậm Phó Xứ Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt

Của Cha Giuse Lê Vũ Thành Trung

 Thứ Bảy, ngày 05/12/2020.

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Trang Mục Lục