THÁNG 11, 2021

Thánh Giéc-tru-đê Cả, Nữ Đan Sĩ


Lễ nhớ, ngày 17 tháng 11