Một Số Hình Ảnh Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Giáo Xứ Chính Tòa Đalat

(01-01-2020)

 

Hình ảnh: Tiến Huân - Đình Quang Giáo

 

 

Previous
Next


Năm Thánh Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Giáo Xứ Chính Tòa Đàlat