CÁC THƯ CÁO PHÓ
CỦA VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT


2021

 • Hiệp Thông: Bà Cố Birgitta Trần Thị Xuân, Thân Mẫu Lm. Jêrôme Nguyễn Văn Sỹ, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Vũ Đình Quỳ, Thân Phụ Thầy Giuse Vũ Đức Vinh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Vũ Thị Quyền, Thân Mẫu Ts. Phêrô Nguyễn Quốc Vinh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Nữ Tu Rosa Hoàng Thị Mai, Thuộc Hội Dòng MTG Đalat Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Nữ Đan Sỉ Anna Lê Thị Tuyết Trinh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Vũ Thị Viên, Thân Mẫu Lm. G. Berchmans Lê Văn Tuyến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hon, Thân Mẫu Hai Nt. Têrêsa Phạm Thị Thu Và Têrêsa Phạm Thị Thơm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Giuse Nguyễn Ngọc Cúc, Thân Phụ Nt. Agata Nguyễn Thị Hoàng Oanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Phúc Thuộc Hội Dòng Đaminh Rosa Lima Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Khoa, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Hường Và Maria Nguyễn Thị Anh Thơ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Vũ Thị Thức,Thân Mẫu Nt. Maria Vũ Thị Đán Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Matthêu K'Ba Thân Phụ Nt. Maria K'Luy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Phêrô Bùi Văn Xoa, Thân Phụ Nt. Têrêsa Bùi Thị Phương Tâm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Marcô Nguyễn Văn Chính, Thân Phụ Nt. Monica Nguyễn Thùy Hương Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Đôminicô Ngô Đình Thành, Thân Phụ Nt. Anna Ngô Thị Thanh Trang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Phêrô Đỗ Xuân Kỳ, Thân Phụ Nt. Anna Đỗ Thị Thông Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Đình Kỷ Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Thúy Liễu Đã An Nghỉ Trong Chúa


 • 2020

 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Đinh Xuân Khoát, Thân Phụ Lm. Giuse Đinh Xuân Đệ Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Đặng Văn Quy, Thân Phụ Nt. Luxia Đặng Thị Thu Cúc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Hữu Lộc, Thân Phụ Nt. Anna Nguyễn Thị Thu Loan Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: bà Cố Maria Trần Thị Phượng, Thân Mẫu Thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Vậ, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Tu Sĩ Barnaba Nguyễn Văn Công, Dòng Anh Em Bác Ái Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Võ Thị Minh Nguyệt, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc Đả An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Phạm Văn Ngôn, Thân Phụ Cha Phaolô Phạm Tường Long Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Vinh Sơn Nguyễn Văn Hiếu, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Việt Hòa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Augustinô Vũ Xuân Quán, Thân Phụ Nt. Maria Vũ Thị Huệ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Đàm Thị Thể, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalat Cáo Phó: Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Trần Văn Phương, Thân Phụ Nt. Anna Trần Thị Thanh Kim Huệ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalat Cáo Phó: Cha Augustinô Phạm Minh Thanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Augustinô Phạm Minh Thanh
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trương Thị Hòa, Thân Mẫu Lm. Phaxicô Assisi Lê Văn Thành, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Têrêsa Lê Thị Kim Chi Thuộc Tu Hội ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Khắc Lân, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Công Đàm, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Trần Quang Sáng, Thân Phụ Nt. Agnes Trần Thị Sao Mai Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Ngọc Ứớc, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gabrien André K'Jrồi Dagỗt Thân Phụ Nt. Kristina Kră Jan Jull Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Phạm Thị Nhung, Dòng Đaminh Tam Hiệp Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Viết Phác, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Viết Út, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tạc, Thân Phụ Nt. Nguyễn Thị Lệ Hằng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Rosa Nguyễn Thị Đường, Thân Mẫu Nt. Maria Trần Thị Yến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Toan, Thân Mẫu Ts. Phêrô Trần Vă Mão Và Nt. Maria Trần Thị Vy Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Ka Nhèah, Thân Mẫu Ts. Augustinô K'Thiên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Vương Văn Long, Thân Phụ Đan Sĩ Phaolô Tịnh Vương Ngọc Tĩnh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Xuân Thơ, Thuộc Nữ Tu Hội ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó Của Nữ Tu Hội ICM: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Xuân Thơ Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Mão, Thân Phụ Đan Sĩ Antôn Padova Nguyễn Văn Liệu Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Định, Thân Phụ Cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn, CM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tỉnh Dòng Vinh Sơn Và Tang Quyến Kính Báo: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Định, Thân Phụ Cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn, CM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Nguyễn Quốc Huy, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Nhung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Alphongsô Nguyễn Thành Tín, Thân Phụ Cha Antôn Nguyễn Quốc Tuấn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Catarina Trần Thị Liên, Thân Mẫu Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Minh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Tôma Nguyễn Nhi, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyết Hoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Phạm Thị Sê, Thân Mẫu Nt. Maria Bùi Thị Bích Huyền Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đỗ Thị Huệ, Thân Mẫu Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Cúc, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Phượng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngấn, Thân Mẫu Nt. Mria Hoàng Thị Vững, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Ngạn, Thân Mẫu Nt. Maria Trần Thị Nhiệm Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Công Chính Thân Phụ 2 Nt. Têrêsa Maria Nguyễn Thị Kim và Anna Maria Nguyễn Thị Hồng Mai Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Isave Trần Thị Tuất, Thân Mẫu Tiễu Muội Anna Nguyễn Thị Thu Loan Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Đan Sĩ Abraham Nguyễn Đình Hào Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Bùi Thị Khuyên, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Mùi Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Vũ Viết Triêm (Ông cố Đăng), thân phụ cha Giuse Vũ Xuân Minh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Agata Phạm Thị Ngọc Tịnh, Hội Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Nguyễn Thị Huỳnh, Thân Mẫu Thầy Phaolô Lên Văn Thông Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Nữ Tu Cécilia Triệu Thị Sáng, MTG Thủ Thiêm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Ông Cố Giuse K'Brếs Thân Phụ Thầy Phanxicô B'Brôi Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Vũ Thị Hoa, Thân Mẫu Cha Giorgiô Nguyễn Đức Phùng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Anna Vũ Thị Mầu, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Việt Hưng, ICM và Nt. Maria Nguyễn Thị Tim Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngà, Thân Mẫu Nt. Đỗ Thị Kim Phương Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Đan Viện Cát Minh Đalat Cáo Phó: Mẹ Bề Trên Đan Viện Cát Minh Đalat Marie Elisabeth Chúa Ba Ngôi, OCD Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Giuse Trần Ngọc Diệm, Bề Trên Nhà Đalat, Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn Đã Về Nhà Cha
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhịn, Thân Mẫu Ba Nt. Faustina Lý Thị Báu, Maria Lý Thị Vy và Anna Lý Thị Bạch Yến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam Kính Báo Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Gioan Nguyễn Văn Ty, Lm. Dòng Salêdiêng Don Bosco, Tỉnh Dòng Việt Nam Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiê5p Thông: Ông Cố Gioan Trần Công Truật, Thân Phụ Cha Giuse Trần Công Thượng, OP Và Nt. Anna Trần Thị Định Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lê Thị Nhớn, Thân Mẫu Cha Giuse Lê Viết Liêm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Matthias Nguyễn Thái, Thân Phụ Hai Nt. Anna Nguyễn Thị Ngát Và Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Mai Thế Lương (Hoàng), Thân Phụ Nt. Têrêsa Mai Thị Bạch Dương Đã An Nghỉ Trong Chúa


 • 2019

 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Đinh Văn Ban, Thân Phụ Ts. Phêrô Đinh Văn Tiến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Vóc, Thân Mẫu Nt. Lucia Trần Thị Lượt Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Dũng, Thân Phụ Hai Nt. Maria Nguyễn Thị Chí Liên Và Maria Nguyễn Thị Liên Huyền
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Quý, Thân Phụ Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô cao Tiến Sỹ, Thân Phụ Nt. Maria Cao Thị Hồng Mến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Đỗ Thái Sinh Thân Phụ Đan Sĩ Phó Tế Brunô Đỗ Mạnh Cường Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Vũ Thị Mừng, Thân Mẫu Hai Nt. Matta Phạm Thị Hương Và Maria Phạm Thị Túc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Tômasô Lê Thanh Hoàng, Thân Phụ Nt. Maria Lê Hồng Phước Khánh, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Hoàng Thị Thiêm, Thân Mẫu Cha Augustinô Phạm Minh Thanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Anna Đặng Thị Mai, Thuộc Tu Hội Thăm Viếng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Phạm Thị Nhuần, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Phước Đạt, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Phan Trọng Mão, Thân Phụ Nt. Anna Phan Thị Lệ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phanxicô Saviê Nguyễn Văn Chung, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Vũ Hồng Dung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhuần, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Văn Tú Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Hoàng Thị Dung, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Thu Nguyệt, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lại Thị Loan, Thân Mẫu Cha Vũ Khải, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioankim Đỗ Văn Tiến, Thân Phụ Nt. Têrêsa Đỗ Thị Xuân Lan, Lm. Giuse Đỗ Đức Chính, Lm. Giuse Đỗ Đức Hiện, Lm. Đaminh Đỗ Thanh Chương và Ts. Giuse Đỗ Trung Hiếu Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Mađalêna Nguyễn Thị Kim Đức, Thân Mẫu Cha Augustinô Chu Đăng Chấn, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Hoa, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Antôn Nguyễn Văn Cường, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Xum, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Phạm Nhật Thanh, Thân Phụ Nt Maria Phạm Thị Thái Hằng Và Maria Phạm Thị Thái Thuận Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Linh Mục Gioakim Đinh Văn Phương, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Maria Nguyễn Thị Vy, Thân Mẫu Nt. Maria Đinh Thị Lợi Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Doãn Thị Tiến, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Ngọc Thắm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Augustinô Vũ Văn Tiếu, Thân Phụ 2 Nt. Têrêsa Vũ Thị Thanh Xuân và Maria Vũ Thị Bích Liên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tính, Thân Mẫu Nt.Anna Mai Thị Hoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lựu, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Hống Ánh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Matthêu Mai Quang Toán, Thân Phụ Nt. Maria Mai Thị Hồng Hoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lâm Thị Mai, Thân Mẫu Nt. Maria Hoàng Thị Kim Dung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Vinh Thuộc Hội Dòng MTG Dalat Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Hoan, Thân Phụ Nt. Anna Nguyễn Thị Hồng Hoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Lý, Thân Mẫu Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đoàn Thị Dâng, Thân Mẫu Cha Fx. Đoàn Văn Gia, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Antôn Trần Công Chính, Thân Phụ Thầy Giuse Trần Đức Toàn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Mai Công Chính, Thân Phụ Nt. Maria Mai Nữ Hoàng Phong Vương Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Phạm Văn Hùng, Thân Phụ Nt. Anna Phạm Thị Minh Nguyệt Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Tạ Thị Ngự, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường (Gp. Cần Thơ) Và Giuse Nguyễn Chấn Hưng Gíam Đốc HV Don Bosco ĐL Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Trần Đức Tính (Ông Cố Khoát), Thân Phụ Cha Giuse Trần Đức Thành Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Đình Dương, Thân Phụ Lm. VinhSơn Nguyễn Đình Thịnh, Nt. M. Lisa Nguyễn Thị Ngượi, Lm. JB. Nguyễn Chánh Thi, Lm. Đaminh Nguyễn Thông Phán và Lm. Phaolô Nguyễn Minh Tuấn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Vũ Văn Thông, Thân Phụ Nt. Maria Vũ Thị Ngọc Thủy Và Maria Vũ Thị Tuyết Nhung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Rosa Ka Grên, Thân Mẫu Cha K'Cheoh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đinh Thị Dậu, Thân Mẫu Cha Giuse Trần Đức Liêm, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Lợi, Thân Phụ Cha Phêrô Nguyễn Quốc Khánh, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Nguyễn Văn Thiện, Thân Phụ Hai Nt. Cêcilia Nguyễn Thị Ánh Ngọc và Cêcilia Nguyễn Thị Kim Loan Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalat Cáo Phó: Nữ Tu Maria Têrêxa Nguyễn Thị Tươi, Nguyên Mẹ Bề Trên Hội Dòng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Thay, Thân Mẫu Nt. Têrêsa Nhã An, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Đinh Ngọc Hải, Thân Phụ Nt. Têrêxa Đinh Thị Thu Hà Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tràng, Thân Phụ Nt Têrêxa Nguyễn Thị Kim Thủy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tính, Thân Mẫu Nt. Anna Vũ Thị Tịnh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Bùi Thị Nhan, Thân Mẫu Nt. Maria Dũng Lạc Vũ Kim Hoàng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Lê Tự Thành Đông, Thân Phụ Nt. Têrêsa Vũ Thụy Vy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Kính, Thuộc Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Phan Châu Thăng, Thân Phụ Nữ Tu Maria Phan Thị Châu Thư Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiep Thông: Ông Cố Matthia Lê Văn Liêu, Thân Phụ Đan Sĩ Lm. Phanxicô Lê Văn Thành Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Trần Thị Na, Thân Mẫu 3 Nữ Tu: Maria Trần Thị Tơ, Teresa Trần Thị Mận và Maria Trần Thị Bích Hiền Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Nương Thân Mẫu Nt. Anna Nguyễn Thị Thu Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố An-rê Huỳnh Hữu Thời, Thân Phụ Nữ Tu Matta Huỳnh Thị Ngọc Thơ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Trần Văn Dĩ, Thân Phụ Nữ Tu Maria Trần Thị Thu Linh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Đào Văn Dần, Thân Phụ Nt. Maria Đào Thị Tuyết Nga Đã An Nghỉ Trong Chúa


 • 2018

 • Tòa Giám Mục Cáo Phó: Cha Đaminh Nguyễn Huy Trọng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệ Thông: Ông Cố Phê-rô Vũ Văn Đệ, Thân Phụ Nữ Tu Tê-tê-sa Vũ Thị Hiên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Phong, Thân Phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Mai Uyên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thảo, Thân Mẫu Đan Sĩ Tađêô Nguyễn Tôn Đệ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cụ Maria Bùi Thị Duyên, Thân Mẫu Anh Lại Kim Toàn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Catarina Dinh Thị Láng, Thân Mẫu Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Nụ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Tê-rê-xa Trần Thị Tuyết Nga, Thuộc Hội Dòng MTG Đalat Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Vũ Thiên Kinh, Thân Phụ Hai Nt. Maria Vũ Thị Kim Ánh Và Cêcilia Vũ Thị Ánh Hồng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lan, Thân Mẫu Nt. Maria Trân Thị Như Hoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Vũ Thị Lý, Thân Mẫu Đan Sĩ Eymađô Nguyễn Trọng Tôn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Phan Sắt, Thân Phụ Nt. Maria Phan Thị Hồng Hạnh, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Mai, Thân Mẫu Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Bách ICM. Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngoan, Thân Mẫu Thầy Gioan Maria Vianney Ninh Hữu Ngữ (Nghiệm) Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Lê Thị Hãnh, Thân Mẫu Nt. Xêxilia Nguyễn Thị Ánh Tuyết Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Ka Sạo, Thân Mẫu Cha Phao-lô K'Nhoang, DCCT Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Anna Lê Kim Song, Thuộc Nữ Tu Hội Nhập Thễ - Tận Hiến - Truyền Giáo Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Vương Quốc Cường, Thân Phụ Lm. Giuse Vương Lệ Ngọc Và Nt. Tê-rê-sa Vương Thị Ánh Nguyệt Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đỗ Thị Nhãn, Thân Mẫu Đan Sĩ Lm. Batôlômêô Hoàng Văn Tú Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Ba-tô-lô-mê-ô Bùi Đốc, Thân Phụ Nt. Tê-rê-sa Bùi Thị Đan Thanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Bùi Thị Kính, Thân Mẫu Nt Maria Bùi Thị Hồng Thái Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Liễu, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Văn Sinh, Giám Đốc Trung Tâm Mục Gp. Đalat Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Duy Tử, Thân Phụ Đan Sĩ Alphongsô Nguyễn Ngọc Thạch Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Phạm Thị Ngọc, Thân mẫu Nt. Anna Nguyễn Thị Kim Anh và Nt Anna Nguyễn Kim Trang Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Trần Văn Nghiêm, Thân Phụ Nt. Lucia Trần Thị Thu Thanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Rosa Trần Thị Tốt, Thân Mẫu Nt Lêô Lưu Thị Vui Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Trịnh Thị Hiệp, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Têrêxa Mai Thị Đào Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Quế (Bà Cố Khoát), Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân DCCT Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Kim Phượng, Thân Mẫu Thầy Tôma Nguyễn Văn Phong Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Hữu Điến, Thân Phụ Nt Maria Nguyễn Thị Kim Định Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Avila Nguyễn Thị Nụ, Thân Mẫu Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Dalat Kính Báo: Cha An-phong-sô Trần Đức Phương, Nguyên Linh Mục GP Đalat Đã Được Chúa Gọi Về
 • Di Ảnh Cha An-phong-sô Trần Đức Phương
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Hương, Thân Mẫu Nt. Maria Tê-rê-sa Nguyễn Thị Nguyệt, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Micae K'Byồng, Thân Phụ Nữ Tu Maria Ka Nim Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Đơn, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Ngọc Anh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Dalat Kính Báo: Cha Giuse Trần Văn Đình Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Cố Giuse Trấn Văn Đình
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Trần Thị Tươi, Thân Mẫu Cha Giuse Phạm Công Bình Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Gioan Baotixita Phạm Đình Khơi, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tiến, Thân Phụ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Phú và Anna Têrêsa Nguyễn Thị Hồng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Matta Nguyễn Thị Lộc, Thân Mẫu Nt. Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng Oanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giacôbê Đỗ Trí, Thân Phục Các Cha: Giuse Đỗ Đức hân, Giuse Đỗ Đức Dũng, Phaxicô Đỗ Đức Lực và Philipphê Đỗ Đức Hoan Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Rosa Maria Nguyễn Thị Vui, Thân Mẫu Nt Maria Lê Thị Xuân Mai Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phanxicô Xaviê Trần Văn Tương, Thân Phụ Đan Sĩ Lm. Ignatiô Trần Thanh Toàn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Đỗ Hùng Đinh, Thân Phụ Thầy Đaminh Đỗ Hùng Đinh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Xuân Hưởng, Thân Phụ Nt. Maria Rita Nguyễn Thị Kim Anh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Simon Đinh Soạn, Thân Phụ Nt Maria Đnh Thị Thanh Quyên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Vinh Sơn Hoàng Ngọc Long, Thân Phụ Cha Vinh Sơn Hoàng Văn Tình Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Vân, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Dung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Dần, Thân Mẫu Nt. Maria Nguyễn Thị Ngoạn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Tê-rê-sa Nguyễn Thị Tâm (Điệu), Hội Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Tuệ, Thân Mẫu Nt Catarina Đỗ Thị Mai Thảo Và Ts Policap Đỗ Châu Hoài Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Mai Thị Tuất, Thân Mẫu Cha Phêrô Nguyễn Công Tuấn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Được, Thân Phụ Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: bà Cố Anna Nguyễn Thị Hơn, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Hường Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố An-tôn Trần Văn Chư, Thân Phụ Cha Gioan Baotixita Trần Tấn Huy, SDB Đã An Nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố An-tôn Phạm Văn Lại Thân Phụ Nt. Maria Phạm Thị Hiền Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Quy, Thân Mẫu Cha Phêrô Mai Vinh Sơn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đôminicô Nguyễn Văn Sanh, Thân Phụ Nt Maria Nguyễn Bá Như Quy2ng, Đs Phêrô Đa Nguyễn Bá Như Khánh và Đs Catharine De Jesus Nguyễn Bá Như Hương Đã An Nghỉ Trong Chúa


 • 2017

 • Hiệp Thông: Bà Cố Matta Maria Nguyễn Thị Huệ, Thân Mẫu Cha Phêrô Trần Bình Trọng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phê-rô Phạm Ngọc Tư, Thân Phụ Nt. Têrêsa Phạm Thị Ngọc Lan Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Matthia Nguyễn Vũ Vệ, Thân Phụ Các Nt Maria Nguyễn Thị Sánh, Maria Nguyễn Thị Mai Hương và Maria Nguyễn Thị Mười Chúc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Luca Maria Nguyễn Văn Cảnh, Thân Phụ Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Đào Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phê-rô Nguyễn Văn Mân, Thân Phụ Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Duyên, Thân Mẫu Nt Maria Trần Thị Mộng Điệp Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phê-rô Nguyễn Đức Thịnh, Thân Phụ Nt Maria Nguyễn Thị Cẩm Phượng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Vũ Phan Long, OFM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Hoàng Thị Nhung, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Vũ Thị Huệ Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phê-rô Trần Bình Trọng, Thân Phụ Nữ Tu Maria Trần Thị Thu Cúc Và Lucia Trần Thị Linh Chi Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Báu, Thân Phụ Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Giang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiêp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Bảo, Thân Mẫu Cha Phaolô Phạm Công Phương Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Maria Nguyễn Văn Tráng, Thân Phụ Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, Anna Nguyễn Thị Ngọc Tâm và Thầy Giuse Nguyễn Phúc Trọng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Cê-ci-lia Phạm Thị Lý, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Trần Thị Ngọc và Rosa Trần Thị Cẩm Hằng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Vân, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Trần Thị Hồng Thắm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Võ Tấn Đông, Thân Phụ Nữ Tu Tê-rê-sa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đinh Thị Hoa, Thân Mẫu Cha Giuse Vũ Xuân Minh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phê-rô Trần Ngọc Cừ, Thân Phụ Nữ Tu Tê-rê-sa Trần Thị Thanh Thủy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Bùi Thị Phương, Thân Mẫu Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh và Nữ Tu Tê-rê-sa Nguyễn Thị Xuân Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Gương, Thuộc Hội Dòng MTG Đalat Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Viết Thùy, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Viết Liêm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Thảo, Thân Mẫu Cha Giêrađô Trần Công Dụ, CM. Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Ma-đa-lê-na Trần Thị Nguyệt, Thân Mẫu Thầy Phêrô Nguyễn Thế Quang, ICM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Dần, Thân Mẫu Hai Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Ngoan và Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Hài, Thân Phụ Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Bích Diệp Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolo Lã Khoa, Thân Phụ Nữ Tu Maria Lã Thị Thu Trang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Xuân, Thân Mẫu Cha Nguyễn Văn Quý Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Bà Cố Matta Nguyễn Thị Vui, Thân Mẫu Lm. Anto6n Nguyễn Văn Tuyến Và Nt Maria Madalena Nguyễn Thị Luyến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Terêxa Phùng Thị Minh Quân Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalat Kính Báo: Nữ Tu Tê rê xa Phùng Thị Minh Quân Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Chiều, Thân Mẫu 5 Nữ Tu: Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Terexa Nguyễn Thị Ngọc Mai; Maria Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Catarina Nguyễn Thị Tuyết Thu Và Terexa Nguyễn Thị Lệ Thủy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Bùi Thị Vĩnh Thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt: Nữ Tu Maria Bùi Thị Vĩnh Đã Được Chúa Gọi Về.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Thuyết, Thân Phụ Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Phượng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Trịnh Thị Đào, Thân Mẫu Thầy Giuse Trần Quốc Hùng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tinh, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Bùi Thị Bạch Yến Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Bosco Lê Đức Phượng, Thân Phụ Nữ Tu Maria Lê Kim Hằng, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Tấc, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Kính, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Trần Thị Ngôn, Thân Mẫu Nử Tu Matta Nguyễn Thị Kim Liên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Phạm Thị Ngọt, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Bùi Thị Ngọc Dung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Trần Văn Bảo, Thân Phụ Cố Lm. Phanxicô Xaviê Trần Xuân Thứ và Sư Huynh Gioan Trần Văn Ba FSC Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Trần Văn Khải, Thân Phụ Nữ Tu Marie Dominique Trần Thị Hường, OCD Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Tiền, Thân Phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Điệp Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Têrêxa Phan Thị (Thùy) Dâng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Lê Thị Đó, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Trịnh Thị Chung, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Liễu, Thân Mẫu Nữ Tu Têrêsa Đinh Thiên Nga Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó Của Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương: Đan Sĩ Linh Mục Maria Phanxicô Assisiô Lê Văn Thành Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Dự, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Nguyễn Quốc Bình, Thân Phụ Nữ Tu Maria Nguyễn Thy Hương Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó Của TGM Đalat: Cha Anphongsô Nguyễn Văn Luận Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Anphongsô Nguyễn Văn Luận
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Phan Văn Binh, Thân Phụ Nữ Tu Têrêsa Phan Thị Ngọc Thảo Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tập Viện Don Rua Đalạt Kính Báo: Linh Mục Isiđôrô Lê Hướng, SDB Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Hường, Thân Mẫu Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalat Cáo Phó: Cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân
 • Hiệp Thông: Ông Cố Anphongsô Nguyễn Đức Kỳ, Thân Phụ Nữ Tu Emmanuel Nguyễn Phúc Linh và Linh Mục Anphongsô Nguyễn Đức Vinh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Bùi Văn Quỳnh, Thân Phụ Nữ Tu Mađalêna Bùi Thị Bích Huyền Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Bùi Văn Trung, Thân Phụ Nữ Tu Agnes Bùi Thị Kim Ngọc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Vinh Sơn Maria Lâm Quang Tỵ, Thân Phụ Nữ Tu Maria Têrêsa Mâm Ngọc Vy Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: ĐC Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Nhật, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị An Hòa đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Mađalêna Ngô Thị Nhung, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Lê Thị Xuân Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã được về cùng Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Phan Hồng Hoàng, Thân Phụ Nữ Tu Maria Goretti Phan Thị Như Hài, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Toma Nguyễn Hữu, Thân Phụ Nữ Tu Maria Goretti Nguyễn Thị Kim Nhung, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Đnh Quang Thức, Thân Phụ Nữ Tu Maria Đnh Thị Hường Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Maria Lưu Quốc Cường, Thân Phụ Nữ Tu Ce6cilia Lưu Trần Ngọc Anh, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Lê Văn Xuyên, Thân Phụ Tu Sĩ Phêrô Lê Văn Kiện Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Trần Thị Hường, Thân Mẫu Nữ Tu Lucia Trần Thị Thu Thanh, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương chúng con xin Kính Báo: Thầy Đan Sĩ Cyrillus Nguyễn Văn Khiên đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Anna Nguyễn Thị Duyên Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Cao Minh Đức, Thân Phụ Nữ Tu Maria Cao Thị Lâm Và Tu Sĩ Phaolô Cao Văn Đồng Đã An Nghỉ Trong Chúa


 • 2016

 • Hiệp Thông: Ông Cố Phanxicô Nguyễn Chóc, Thân Phụ Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Hường Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Trần Văn Giảng, Thân Phụ Nữ Tu Maria Trần Thị Riễm Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Tràn Văn Long, Thân Phụ Nữ Tu Maria Trần Thị Minh Phụng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Ngoan, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Lê Thị Nhuần Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhứt, Thân Mẫu Đan Sĩ Phó Tế Phêrô -Dũng Võ Hoàng Dũng, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Trần Quang Lĩnh Là Thân Phụ Cha Gioan Baotixita Trần Quang Truyền Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Văn Phòng Châu Sơn Kính Báo: Bà Cố Matta Lê Thị Tin, Thân Mẫu Đan Sĩ Anton Trịnh Quang Tuấn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Điệp, Thân Mẫu Nữ Tu Marie Rose Nguyễn Thị Thu Hiền Đă An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo phó của Nữ Tu Hội Tận Hiến (ICM): Bà Cố Anna Trần Thị Tân Tiến, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Chu Thị Ngọc Sơn Đă An Nghỉ Trong Chúa.
 • Di Ảnh Cha Giuse Trần Thành Công
 • TGM Đalạt Cáo Phó: Cha Giuse Trần Thành Công Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó Của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương: Đan Sĩ Biển Đức Phạm Đình Tiến Đã Được Chúa Gọi Về (.pdf)
 • Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cha Phaolô Maria Trương Danh Phẩm, CMC Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Cáo Phó Của Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc: Linh Mục Phaolô Maria Trương Danh Phẩm, CMC Đã Được Chúa Gọi Về (.pdf)
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thuần, Thân Mẫu Hai Cha Gioan TC Nguyễn Phước, OFM và Anselme Nguyễn Minh Hải, OFM Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Maria Hoàng Văn Tải, Thân Phụ Thầy Maximiliano Kolbe Hoàng Phú Doãn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Bẩy, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Đỗ Thị Thùy Vân Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Nguyễn Thị Bẩy, Thân Mẫu Nữ Tu Anna Đỗ Thị Thùy Vân Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Thánh Thể Nguyễn Thị Thọ, Là Chị Của ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Đã An Nghỉ Trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Mười, Thân Phụ Hai Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Thúy Trinh và Maria Nguyễn Thị Thùy Trang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Đức Long, Thân Phụ Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Bội, Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Phạm Thị Hiền, Thân Mẫu Nữ Tu Catarina Nguyễn Thị Tuyết Lan, Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Lê Văn Giám (Mậu) Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Rosa Trần Thị Tin Đã Được Chúa Gọi Về
 • Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, Phụ Tỉnh Việt Nam Kính Báo: Cha Giuse Phan Thái Hòa Đã An Nghỉ Trong Chúa (.pdf)
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioankim Nguyễn Văn Đê, Thân Phụ Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Ngọc Sang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Vinh, Thân Mẫu Tu Sỉ Phaolô Nguyễn Văn Lệnh, OP Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Anê Nguyễn Thị Hồng Đã Được Chúa Gọi Về (.pdf)
 • Hội Dòng MTG Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Anê Nguyễn Thị Xuân Chúc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Trần Hiếu Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Maria Nguyễn Văn Khoa, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Đức Vinh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Đinh Công Hội, thân phụ nữ tu Têrêsa Đinh Nguyễn Hội Mai Thanh Thanh và thầy Vinh Sơn Đinh Công Hội Mai Nguyễn Nguyễn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Catarina Trần Thị Khuyên, thân mẫu nữ tu Maria Justine Nguyễn Thị Hồng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Trần Thị Mai Hương, Hội Dòng MTG Đalạt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Mađalêna Nguyễn Ngọc Huê đã an nghỉ trong Chúa
 • Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn kính báo: Đan sĩ Dionysio Trần Quang Thiều vừa được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Lưu Xuân Tiến, thân phụ thầy Giuse Lưu Xuân Minh Trường và nữ tu Têrêsa Lưu Thị Tường Vy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Luận, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Khuyến đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đà Lạt Cáo Phó: Cha Giuse Maria Nguyễn Kim Ngôn đã an nghỉ trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Kim Ngôn
 • TGM Đalạt Hiệp Thông: Nữ Tu Têrêxa Nguyễn thị Bảo, nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Đalạt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Têrêxa Nguyễn Thị Bảo, nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng MTG Đalạt đã an nghỉ trong Chúa


 • 2015
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Liên, thân mẫu cha Đoàn Thái Bình và nữ tu Mary Josephine Đoàn Thị Thái Phương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đặng Văn Kính, thân phụ cha Gioankim Đặng Việt Cường đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Ngọc Chính, thân phụ nữ tu Têrexa Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Mừng (Bà Cố Tỉnh), thân mẫu nữ tu Maria Phạm thị Tươi, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hàm, thân phụ nữ tu Maria Rosa Nguyễn Thị Ngọc Túy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lưu Thị Aí Bình, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Trần Văn Bài, thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Vóc, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phanxicô Xaviê Hoàng Kim Phong, thân phụ của nữ tu Têrêsa Hoàng Mỹ Kim Thiết đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phanxicô Phạm Minh Thăng, thân phụ nữ tu Maria Phạm Thị Khánh Nhung đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông bà Cố Anna Nguyễn Thị Lý, thân mẫu nữ tu Anna Vũ Thị Hồng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lê Thị Tơ, thân mẫu nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Bích Loan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Vũ Minh Khổng, thân phụ nữ tu Anna Vũ Thị Thanh Xuân đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Bột, thân phụ nữ tu Fidelis Nguyễn Thị Hán đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Antôn Phạm Văn Hoàng, thân phụ nữ tu Maria Phạm Thị Kim Tuyến đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông CốGioankim Nguyễn Phúc Hải, thân phụ nữ tu Catarina Nguyễn Thị Lan Đài đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: ông Cố Gabriel Nguyễn Đình Ninh, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Dung vá thầy Vincentê Nguyễn Minh Diệm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Triệu Thị Hoa, thân mẫu nữ tu Maria Đào Thị Thanh Trang đã an nghì trong Chúa
 • Hiệp Thông: ông Cố Tôma Thân Văn Đạo, thân phụ nữ tu Têrêsa Thân Nguyễn Kiều đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng mến Thánh Giá Đalạt cáo Phó: Nữ Tu Maria Vũ Thị Hợi Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Vui, thân mẫu nữ tu Anna Nguyễn Thị Xuân Trang đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Lê Quang Hợp, thân phụ cha GB. Lê kim Huấn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Trần (Phạm) Hữu Đạo, thân phụ nữ tu Têrêsa Phạm Thị Kim Quyên đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Trần Ngọc Long, thân phụ cha Giuse Trần Ngọc Hạnh và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Mađalêna Trần Thị Hiếu, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyết đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Chu Văn Bắc, thân phụ nữ tu Mria Chu Thị Ngọc Sơn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Đặng Thị Mầu, thân mẫu nữ tu Maria Mai Thị Thanh Thủy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Vũ Thị Loan, thân mẫu cha Gioan Baotixita Phạm Minh Phụng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Cáo Phó: Nữ tu Anê Nguyễn Thị Tựa đã an nghỉ trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Giuse Trần Văn Định
 • Tòa Giám Mục Đalạt Cáo Phó: Cha Giuse Trần Vặn Định Quản Xứ Chi Lăng - Dalat Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Xuân Thanh, thân phụ các nữ tu Matta Nguyễn Thị Xuân Mừng, Maria Nguyễn Thị Xuân Hoa, Catarina Nguyễn Thị Xuân Thảo và Madadena Nguyễn Thị Trang Thư đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Vàng, thân mẫu nữ tu Maria Huỳnh Phương Mai đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Thân Văn Việt, thân phụ nữ tu Raphael Thân Thị Diễm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Lựu, thân mẫu nữ tu Têrêxa Trần Thị Kim, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lê Thị Minh Nga, thân mẫu Lm. Lôrensô Maria Vương Thế Húng và Nữ Tu Têrêsa Vương Thị Ánh Nguyệt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Maria Trần Thị Nhị, thân mẫu nữ tu Maria Toma Nguyễn Thị Thanh Hiền, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Hiền, thân mẫu nữ tu Têrêsa Mai Thị Lĩnh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Terexa Trần Thị Sen - Tâm Đã Được Chúa Gọi Về
 • Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn Cáo Phó: Ông Cố Barnabê Nguyễn Văn Nhiều, thân phụ cha Phanxicô Saviê Nguyễn Thanh Lý, CM đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Lịch, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Vi đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Như, thân phụ năm nữ tu: Maria Nguyễn thị Ánh Tuyết,Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Mai, Maria Nguyễn thị Tuyết Trinh, và Têrêsa Nguyễn thị Lệ Thủy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Đạc, thân phụ nữ tu Anna Nguyễn Thị Thu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Vũ Văn Tường, thân phụ cha Phaolô Vũ Xuân Danh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Ven Nguyễn Ngọc Thung, thân phụ hai nữ tu Maria Nguyễn Bích Thủy và Cecilia Nguyễn thị Bích Phương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioankim Nguyễn Hà, thân phụ nữ tu Têrêsa Savio Nguyễn thị Thiên Hương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Phạm Văn Quế, thân phụ hai nữ tu Maria Phạm thị Thu Hồng và Maria Phạm thị Mỹ Nương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Catarina Hoàng Thị Thảo, thân mẫu của nữ tu: Maria Trần Hoàng Hoài Thương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Maria Vũ Thị Thêm đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Sư Bà Trần Thị Lan, Pháp Danh Tâm Xuân, thân mẫu nữ tu Mađalêna Nguyễn Thị Tuyết Anh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Mến, thân mẫu nữ tu Maria Vũ Thị Kim Yến đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phaolô Trần Trọng Hương, thân phụ 3 nữ tu: Anna Trần thị Thu Hiền, Maria Trần thị Liên Hoan và Maria Trần thị Thu Hoài đã an nghỉ trong Chúa


 • 2014
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lưu Thị Khuyên, thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Am đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Tuyết, thân mẫu nữ tu Maria Trần Thị Diễm Trinh, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Fabianô Lại Tính, thân phụ nữ tu Maria Lại Thị Lệ Uyên đã an nghỉ trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Cố Giuse Nguyễn Minh Luân
 • Tòa Giám Mục Đalạt Cáo Phó: Cha Cố Giuse Nguyễn Minh Luân đã an nghỉ trong Chúa
 • Cáo Phó Của VP Hội Dòng MTG Đalạt: Bà Cố Maria Lê Thị Linh, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Hoa đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Trọng Kính, thân phụ cha Gioan Nguyễn Trọnh Thành; Gx Lạc Nghiệp và nữ tu Maria Nguyễn Thị Quỳnh, Perth Úc đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Vũ Thị Màu, thân mẫu của hai cha Giuse Nguyễn Văn Bảo, gx An Hòa và Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP đã an nghỉ trong Chúa
 • Kính Báo của Hội Dòng MTG Đalạt: Ông Cố Carolô Phạm Văn Luân, thân phụ nữ tu Anna Phạm thị Ngọc Hà, Gx. Madagui đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Thơm, thân mẫu nữ tu Têrêsa Trần Thị Thanh Thảo, MTG Thủ Thiêm đã an nghỉ trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Đóa, thân phụ Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc An, OP và nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thơm, OP đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Phạm Văn Ngân, thân phụ hai nữ tu: Maria Phạm thị Mừng và Maria Phạm thị Thêu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Khôi, thân phụ nự tu Têrêsa Nguyễn Văn Khôi đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đôminicô Bùi Ngọc Quang, thân phụ thầy Augustinô Bùi Văn Ngọc đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Kim Chung, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Mộng Hoa đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Ngô Thị Nhài, thân mẫu ba nữ tu Maria Nguyễn Thị Soi, Maria Nguyễn Thị Thơm và Maria Nguyễn Thị Nhung đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tưng, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Đức Hiệp đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp THông: Ông Cố Giuse Trần Văn Phán, thân phụ nữ tu Têrêsa Trần Thị Huệ đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Phan Thiết: Cáo phó ĐGM PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đôminicô Trần Văn Dần, thân phụ nữ tu Têrêsa Trần Thị Thanh Tâm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thanh, thân mẫu các nữ tu: Maria Lê Thị Thảo, Usula Lê Thị Mùi và Maria Lê Thị Hương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Tô Văn Rộng, thân phụ nữ tu Anna Tô Thị Hội đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô K' Brung, thân phụ cha Gioan K' Brel đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tý, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Tinh đã an nghỉ trong Chúa
 • Dòng MTG Đà Lạt kính báo: Bà cố Maria Phạm Thị Phiên, thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Phương Thanh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Phạm Thị Mầu, thân mẫu nữ tu Maria Bùi Thị Hảo đã an nghỉ trong Chúa
 • Cáo Phó của VP Hội Dòng MTG Đalạt: Ông Cố Tôma Nguyễn Đình Chung, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thùy Dương, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đàlạt Cáo Phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Cân đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Nhân, thân phụ nữ tu Matta Nguyễn Thị Bảo (Sr. Thiên Mai) đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt kính báo: Bà Cố Maria Phạm Thị Nhiên, thân mẫu nữ tu Maria Phạm thị Nhung đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Kính Báo: Ông Cố Antôn Trần Văn Mỹ, thân phụ nữ tu Isave Trần Thanh Lý đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Cáo Phó: Nữ tu Isave Dương Thị Thược đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Giáp Văn Bào, thân phụ nữ tu Anna Giáp Thị Ngọc Lan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn An, thân phụ nữ tu Lucia Nguyễn Thị Trần Trúc đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đà Lạt Cáo Phó: Cha Đaminh Nguyễn Nam Bắc đã an nghỉ trong Chúa
 • Di Ảnh cha Đaminh Nguyễn Nam Bắc
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Phạm Thị Nhiệm, thân mẫu nữ tu Maria Hoàng Sa đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Tôma Nguyễn Văn Quý, thân phụ cha Tôma Nguyễn Phong Thuận đã an nghỉ trong Chúa
 • Văn Phòng Hội Dòng MTG Đalạt Kính Báo: Ông Cố Phanxicô Nguyễn Văn Phúc, thân phụ nữ tu Têrêxa Nguyễn thị Mai Trang đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Huân, thân phụ hai nữ tu Anna Maria Nguyễn thị Thúy Hằng và Terêsa Maria Nguyễn thị Hồng Huệ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Lucia Vũ Thị Nguyệt, thân mẫu nữ tu Phanxicô assisi Trần thị Thu Linh đã an nghỉ trong Chúa
 • Kính Báo của Hội Dòng MTG Đalạt: Ông Cố Phêrô Nguyên Dã, thân phụ nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thục Danh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Trần Thị Tùy, thân mẫu thầy Cyrillô Nguyễn Văn Khiên và cha Laurentinô Nguyễn Văn Công đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Marta Bùi Thị Quí thân mẫu cha nguyên Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: ông Cố Giuse Nguyễn Văn Kiên, thân phụ thầy PiôX Nguyễn Văn Hiền đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chấp, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Hương
 • Hội Dòng MTG Đàlạt Kính Báo: Bà Cố Maria Maria Trần Thị Chiên, thân mẫu nữ tu Rosa Lê Thị Ngoan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đàlạt Kính Báo: Ông Cố Phêrô Vũ Văn Cương, thân phụ nữ tu Anna Vũ Thị Kim Cúc và Anna Vũ Thị Duyên đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: ông CốGiuse Dơwang Ya Oh, thân phụ thầy Phêrô Dơwang Ya Đan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Victor Berset thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh-Sơn đã an nghỉ trong Chúa
 • Kính Báo của Hội Dòng MTG Đalạt: Bà Cố Maria Trần Thị Ngợi, thân mẫu của nữ tu Maria-Anna Trần Thị Bạch Huệ đã an nghỉ trong Chúa (.pdf)
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Mận, thân mẫu thầy Phanxicô Hà Thương Tình đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Cố Bênađô Nguyễn Tiến Huân, nguyên giáo sư TCV Simon Hòa Đalạt và quản xứ Đa Thiện đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Thân Thị Lê, thân mẫu nữ tu Anna Thân Thị Kim Loan đã an nghỉ trong Chúa
 • Tu Hội Tận Hiến Cáo Phó: Nữ Tu Matta Hoàng Thị Kim Cúc đã an nghỉ trong Chúa


 • 2013
 • Hiệp Thông: ông Cố Giuse Đỗ Minh Đức, thân phụ nữ tu Maria Đỗ Thị Lan Anh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: ông Cố Gioan Baotixita Trần Đình Trai, thân phụ thầy Martinô Trần Thất Bảo đã an nghỉ trong Chúa
 • Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo Kính Báo: Bà Cố Magaritta Nguyễn Thị Phụng, thân mẫu nữ tu Phạm Thị Thanh Tú đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Simon Lê Mức, thân phụ nữ tu Maria Têrêxa Lê Thị Thu Cúc đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt cáo Phó: Nữ tu Têrêxa Vũ Thị Kim Cúc đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngè, thân mẫu cha Phêrô Phạm văn Thận đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Maria Hoàng Thị Mẫu, thân mẫu cha Giuse Phan Hoàng huy và nữ tu Cecilia Phan Thị Mai Hoa đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Đaminh Trần Thái An, thân phụ cha Đaminh Trần Quang Vinh đã an nghỉ trong Chúa
 • Tu Hội Nhập Thể Tân Hiến Truyền Giáo cáo Phó: Ông Cố Anphongsô Phạm Hữu Phước, thân phụ nữ tu Têrêxa Phạm thị Thanh Tú đã an nghỉ trong Chúa
 • Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Kính Báo: Đan Sĩ Henricus Bùi Diễn Đã Được Chúa Gọi Về.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Agata Phạm Thị Vân, thân mẫu nữ tu Anna Trịnh Thị Thanh Thủy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Hân, thân phụ thầy Fx. Nguyễn Văn Hỗ đã an nghỉ trong Chúa.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Văn Ánh, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Nghĩa đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Tôma Vũ Văn Thanh, thân phụ cha Tôma Vũ Kim Long và nữ tu Maria Vũ Minh Phương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Rôsa Vũ Thị Sa, thân mẫu 2 nữ tu Maria Phạm Thị Mừng và Maria Phạm Thị Thêu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Dương Văn Thước, thân phụ cha Giuse Dương Chí Đạt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Liễu, thân mẫu nữ tu Maria Bùi Thái Hoàng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anna Nguyễn Thị Bảy, thân mẫu hai nữ tu Maria Phạm Thị Tám và Maria Phạm Thị Ánh Nguyệt đã an nghỉ trong Chúa
 • Ai Tín Của Dòng Thánh Phanxicô VN: Thầy Phaolô Nguyễn Tất Pháp, OFM đã được Chúa gọi về
 • Cáo Phó Của Giáo Phận Vĩnh Long: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân - Giám Mục Vĩnh Long
 • Cáo Phó Của@ Tòa Giám Mục Bùi Chu:Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hội Dòng MTG Đalạt cáo phó: Nữ tu Têrêxa Trần Thị Minh Thương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anê Vũ Thị Nanh, thân mẫu nữ tu Anna Trần Thị Gấm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Vũ Thị Toán, thân mẫu nữ tu Anna Phạm Thị Khiêm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Lương Thị Thi, Thân Mẫu Cha Vinh Sơn Liêm Lê Ngọc Doanh Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Vinh Sơn Phêriê Phạm văn Hưởng, thân phụ cha Phanxicô Phạm Văn Sơn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Catarina Mạc Thị Quý, thân mẫu nữ tu Anna Maria Nguyễn Thị Châu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Mađalêna Nguyễn Thị Hai, thân mẫu Nt Maria Hoàng Thị Kim Loan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Catarina Lê Thị Chiên, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Nt Têrêsa Nguyễn thị Hường và Nt Anna Nguyễn Thị Thanh Thu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Gioankim Vũ Văn Xét, thân phụ cha Giuse Vũ Ngọc Thanh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Phan Thị Linh, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Thay đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Maria Hoàng Thị Lụa đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phaolô Đinh Văn Dụ, thân phụ nữ tu Têrêsa Đinh Thị Thùy Linh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Têrêsa Đinh Thị Tới, thân mẫu nữ tu Ninh Thị Đào đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Antôn Trần Văn Duy, thân phụ nữ tu Anna Trần Thị Mận đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Diệp, thân phụ nữ tu Maria Hoàng Thị Nhàn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Matta Trương Thị Thanh, thân mẫu cha Phêrô Võ Trung Thành đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Antôn Phạm Hợi (Bá), thân phụ 2 nữ tu Anna Phạm Thị Tuyết Mai và Maria Phạm Thị Nguyệt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Philipplhê K'Siêng, thân phụ nữ tu Maria Dương Thị Ngọc Oanh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Maria Phan Thị Lan Uyên đã được Chúa gọi về
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Cáo Phó: Nữ Tu Matta Nguyễn Thanh Luyến đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Mai Thị Vóc, thân mẫu cha Augustinô Trần Mạnh Khương và thầy JB Trần Mạnh Cường đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Nguyễn Văn Điển, thân phụ thầy VinhSơn Phêrô Nguyễn Văn Dương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Nết, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Khánh Hân đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Têrêsa Đinh Thị Lánh, thân mẫu nữ tu Maria Phạm Thị Sinh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Đỗ Văn Kỳ, thân phụ cha Aimé Đỗ Văn Thông đã an nghỉ trong Chúa
 • Nữ Tu Hội Tận Hiến Cáo Phó: Nữ Tu Têrêxa Hà Thị Ngọc Châu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt Cáo Phó: Nữ tu Phanxica Trần Thị Thanh đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Lucia Trần Thị Xuyên, thân mẫu nữ tu Têrêsa Phạm Thị Hồng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Phố, thân phụ nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thảo Quyên đã an nghỉ trong Chúa


 • 2012
 • Toà Giám Mục Đalạt Cáo Phó: Cha Cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa đã an nghỉ trong Chúa
 • Di ảnh cha Cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trương Thị Thảo, thân mẫu cha Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đà Lạt Cáo Phó: Linh Mục Giuse Mai Văn Thược đã an nghỉ trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Giuse Mai Văn Thược
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Trần Quang Thành, thân phụ thầy Grêgôriô Trần Đình Chương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Khanh, thân phụ cha Giuse Nguyễn Văn Tú đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trần Thị Sáng, thân mẫu nữ tu Têrêsa Trần Thị Suốt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anê Nguyễn Thị Vết, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Viết Đinh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anna Nguyễn Thị Rơi, thân mẫu cha Gioan Nguyễn Xuân Thu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Đỗ Văn Nay, thân phụ nữ tu Têrêxa Đỗ Thị ThuThanh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Têrêsa Đỗ Thị Ngát, thân mẫu cha Giuse Hoàng Văn Tình SJ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anna Phạm Thị Na, thân mẫu nữ tu Lucia Nguyễn Thị Nụ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Antôn Trịnh Quang Tuyên, thân phụ đan sĩ Antôn Trịnh Quang Tuấn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Tam, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Minh, thân mẫu Cha Phêrô Trần Văn Khuyên đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Gioankim Đinh Văn Kim, thân phụ cha Gioankim Đinh Văn Phương đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Chu Thị Cấn, thân mẫu cha Đỗ Ngọc Bảo, OP đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Trần Văn Phong, thân phụ nữ tu Têrêxa Trần Thi Tin Mừng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Anna Vũ Thị Hoa, thân mẫu nữ tu Lucia Đinh Thị Hường đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Micae Phạm Đức Tuyên, thân phụ nữ tu Maria Phạm Thị Phương Thanh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Dalat Cáo Phó: Nữ tu Têrêxa Avila Phạm Thị Cùc - Phương đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Xuân Vượng đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalạt kính báo: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khang, quản xứ Lạc Hòa - Kađô đã an nghỉ trong Chúa
 • Di ảnh Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Khang
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Gioan Baotixita Trần Văn Huy, thân phụ 3 nữ tu Dòng Trinh Vương Thừa Sai Đức Mẹ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Gioan Baotixita Lâm Thị Thanh, thuộc Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đàlạt kính báo: Nữ tu Têrêxa Dương Thị Thanh Thúy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Têrêxa Nguyễn Thị Sâm, thân mẫu nữ tu Anna Phạm Thị Huệ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trần Thị Liễu, thân mẫu nữ tu Hyppôlytô Nguyễn Thị Nhiệm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Antôn Hùynh Nớ, thân phụ nữ tu Maria Huỳnh Thị Phương Mai Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalạt Cáo Phó: Cha Cố Phanxicô Saviê Lã Thanh Lịch Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Thuyên, thân mẫu cha GB Nguyễn Công Thần đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trần Thị Ren, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Nữ Tu Maria Đinh Thị Nguyện, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Têrêxa Vũ Thị Ngăm, thân mẫu cha Giuse Phạm Văn Lễ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Kỳ, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Cao Đắc Song, thân phụ Lm. Đa Minh Cao Thành Thái, DCCT đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Antôn Trần Văn Hội, thân phụ thầy Vinh Sơn Trần Ngọc Dũng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thống: Cụ Cố Giuse Phạm Văn Khánh, thân phụ nữ tu Mađalêna Phạm Thị Huy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Vũ Thị Huệ, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Baotixita Phan Năng Lai, thân phụ nữ tu Maria Phan Thị Huế đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cha Giuse Phan Thanh Hiền, nguyên giáo sư chủng viện Simon Hòa Đalạt đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục ĐL Kính Báo: Cụ Cồ Matta Nguyễn Thị Tuyết, thân mẫu cha Antôn Nguyễn Đức Khiết đã an nghỉ trong Chúa


 • 2011
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Bính thân phụ cha Giuse Nguyễn Công Danh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Diệm, thân mẫu nữ tu Maria Madalena Trần Thị Thơm đã an nghỉ trong Chúa
 • Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Cáo Phó: Thầy Piô Năm Dấu Nguyễn Văn Chức đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Tôma Trần Văn Mô, thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Sen Tâm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Matta Nguyễn Thị Vy, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Văn Linh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anna Trần Thị Nghệ, thân mẫu nữ tu Têrêxa Trần Thị Thắm đã an nghỉ trong Chúa
 • Giáo Phận Kontum Và Gia Đình Trân Trọng Kính Báo: Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Trí, thân phụ nữ tu Anna Maria Lê Thị Ngọc Oanh đã an nghỉ trong Chúa
 • Toà Giám Mục Đalạt Kính Báo: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Giỏi (Đãi), Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Vũ Thị Dự, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Văn Cuốn, thân phụ thầy Phêrô Nguyễn Thế Quang đã an nghỉ trong Chúa
 • Văn Phòng TGM Banmêthuột Cáo Phó: Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực đã an nghỉ trong Chúa
 • Tiểu Sử Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực
 • Cáo phó của Hội Dòng MTG Đalạt: Nữ Tu Anê Hoàng Thị Ven đã được Chúa gọi về.
 • Cáo phó của Hội Dòng MTG Đalạt: Nữ tu Matta Trần Thị Huê đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Thầy Phêrô Đinh Phi Long Tu sĩ Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cha Anphongsô Hoàng Để đã an nghỉ trong Chúa
 • Di Ảnh Cố Linh Mục Anphongsô Hoàng Để
 • Hiệp Thông: ông Cố Giuse Bùi Văn Khước (Tô), thân phụ hai nữ tu Maria Buìi Thị Thảo và Anna Bùi Thị Thắm đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: ông Cố Giuse Nguyễn Quốc Long, thân phụ nữ tu Anna Nguyễn Thị Lệ Mỹ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Dũng, thân phụ thầy sáu Phaolô Nguyễn Thanh Sơn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Võ Minh Cẩn, thân phụ nữ tu Mađalêna Võ Thị Lệ Hòa đã an nghỉ trong Chúa
 • Cáo Phó: Nữ Tu Agata Hoàng Thị Hồng, Hội dòng MTG Đalạt đã được Chúa gọi về.
 • Tu Hội Tận Hiến Cáo Phó: Nữ Tu Maria Lê Thị Bích Hiền Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Bà Cố Matta Đinh Thị Đậu, thân mẫu nữ tu Têrêxa Đỗ thị Thanh Uyên, đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Đaminh Đinh Quang Khánh là thân phụ nữ tu Anna Đinh Thị Ngọc Tuyết đã an nghỉ trong Chúa
 • Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Maria Vương Thị Sen, thân mẫu cha Giuse Bùi Văn Viễn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Đỗ Thị Thiểm, thân mẫu cha Gioan Nguyễn Anh Tuấn và Phêrô Nguyễn Thăng Long đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trần Thị Quý, thân mẫu thầy Gioan TC Nguyễn anh Ngọc và nữ tu Maria Nguyễn Thị Tho đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phêrô Huỳnh Văn Linh, thân phụ nữ tu Maria Huỳnh Thị Kim Loan đã an nghỉ trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Kính báo: Nữ Tu Maria Phạm Thị Thức đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Trần Thị ơn, thân mẫu nữ tu Maria Trần Thị Ơn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Phan Thị Mỹ là thân mẫu nữ tu Anna Trần Thị Kin An-Ân đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Antôn Phạm Văn Tính, thân phụ thầy Giuse Phạm Ngọc Tĩnh đã an nghỉ trong Chúa
 • Dòng Nữ Tu Đaminh Rosa Lima Kính Báo: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Thành đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: bà Cố Têrêxa Nguyễn Mỹ Hạnh, thân mẫu nữ tu Luxia Nguyễn Thị Ngọc Hường đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Bà Cố Têrêxa Bùi Thị Kim Hương, thân mẫu nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Kim Thủy đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Têrêxa Nguyễn Thị Khoa, thân mẫu nữ tu Andrêa Nguyễn thị Kim Lệ đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thống: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Sót thân mẫu Cha Giuse Phạm văn Bính và nữ tu Maria Phạm Thị Tho đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Vũ Đức Lâm, thân phụ nữ tu Maria Anna Vũ Thị Nữ Trinh đã được Chúa gọi về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Đaminh Nguyễn Văn Hưởng, thân phụ thầy Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hội Dòng MTG Đalạt kính báo: Nữ tu Catarina Trần Thị Tảo đã được Chúa gọi về.
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Văn Đương, thân phụ 2 nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai Thành và Maria Nguyễn Thị Mỹ Tâm đã an nghỉ trong Chúa


 • 2010
 • Hiệp Thông: Ông Cố Đaminh Đinh Văn Thuần, thân phụ nữ tu Maria Đinh Thị Diễm Trang đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Quyên, thân phụ Linh Mục Phêrô Bùi Đức Thành Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông Bà Cố Anna Nguyễn Thị Mạnh thân mẫu 2 nữ tu Maria Nguyễn Thị Vui và Maria Nguyễn Thị Cẩm Phượng đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Bính, thân phụ linh mục Giuse Nguyễn Văn Khấn và nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Xuân đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông:Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Viên, thân mẫu nữ tu Maria Trịnh Thị Trinh đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Mai Thị Sượi, thân mẫu cha Đaminh Cao Thành Thái DCCT đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Gioan Bosco Vũ Hòai Tâm, thân phụ nữ tu Maria Vũ Hòai Vân đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalạt kính báo: Cha Phaolô Đinh Quỳnh Hoa, nguyên quản xứ Du Sinh đã an nghỉ trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông: Bà Cố Maria Trần Thị Chè, là Thân Mẫu Cha Giuse Trần Văn Đình Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông: Bà Cố Maria Bùi Thị Hiến, Thân Phụ Nữ Tu Maria Lê Thị Ngọc Bình Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông: bà Cố Anê Hoàng Thị Cấn,Tthân Mẫu Nữ Tu Têrêxa Hồ Thị Xuân Bích Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Ông Cố Phêrô Dương Vinh, thân phụ nữ tu Maria Dương Thị Sơn Vân đã an nghỉ trong Chúa
 • Tòa Giám Mục Đalạt Kính Báo: Linh Mục Đaminh Trần Đức Tuấn Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Đaminh Trần Đức Tuấn
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Liễu, thân mẫu cha Phêrô Phạm An Nhàn đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Têrêxa Bùi Thị Tuyết (Cụ Cố Mạch), thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Tươi, đã an nghỉ trong Chúa
 • Thông Báo Tang Lễ Cụ Cố Phaolô Trần Văn Ban
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Phaolô Trần Văn Ban, thân phụ nữ tu Têrêxa Trần Thị Kim đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Mari@a Mai Thị Hạnh, thân mẫu cha Antôn Vũ Cao Nguyên đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Na, Thân Mẫu Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Phúc Hương Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Augustinô Đinh Văn Thăng là thân phụ của 3 nữ tu đã an nghỉ trong Chúa
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anna Đỗ Thị Trai, thân mẫu nữ tu Têrêxa Trần Thị Tâm đã an nghỉ trong Chúa
 • Cụ Bà Maria Trần Thị Chuộng là thân mẫu anh Giuse Lê Hồng Tinh, cộng tác viên web Simon Hòa, đã an nghỉ trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Gioan Baotixita Trần Hải Dương, thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Minh Hiếu đã an nghỉ trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông TGM Đalạt: Cụ Cố Tôma Aquinô Nguyễn Hữu Thảo, thân phụ Lm. Tôma Aquinô Nguyễn Văn Giang Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Bà Cố Agata Đào Thị Cần, thân mẫu thầy Giuse Hoàng Đình Phú đã an nghỉ trong Chúa
 • Văn Phònh TGM Đalạt Kính Báo: Bà Cố Maria Mai Thị Hồng, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Thu Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Đàlạt Kính Báo: Thầy Giuse Trần Cung Tiến Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của VP TGMDL: Bà Cố Têrêsa Đặng Thị Trang, Thân Mẫu Nữ Tu Têrêsa Phạm Thiên An Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt kính báo: Nữ tu Matta Trần Thị Công Đả Đực Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Quế Đã Được Chúa Gọi Về


 • 2009
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Catarina Nguyễn Thị Nguyệt là Thân Mẫu của Cha Micae Trần Đình Quảng và Nữ Tu Têrêxa Trần Thị Kim Thoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Đaminh Trần Như Xướng Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Hội Dòng MTG Đalạt Kính Báo: Nữ Tu Anna Nguyễn Thị Thuận Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Vincentê Đỗ Văn Hóa Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Têrêxa Trần Thị Gấm Đã được Chúa Gọi Về
 • Cáo Phó Của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội: Đức Cha Phalô Lê Đắc Trọng Đã Qua Đời
 • Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt Kính Báo: Nữ Tu Maria Trần Thị Rạng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của Tòa Giám Mục Đàlạt: Cụ Cố Maria Vũ Thị Tình Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của Tòa Giám Mục Đalạt: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Hoa Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Tu Hội Tân Hiến Kính Báo: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Lựu Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Nữ (Khoan) Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Thư Hiệp Thông: Cụ Cố ĐaMinh Lại Kim Tinh đã được Chúa goị về
 • Tu Hội Tận Hiến Kính Báo: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Huệ Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Gioan Baotixita Phạm Quốc Hùng là Thân Phụ Của Nữ Tu Maria Phạm Thị Phúc Loan và Maria Phạm Thị Tuyết Lan Đã Được Chúa Gọi Về
 • Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Kính Báo: Đan Sĩ Phaolô Trần Văn Bảy Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông: Cụ Cố Catharina Nguyễn Thị Tầm, Thân mẫu của 2 linh mục Giuse Nguyễn văn Chính và Phaolô Nguyễn Văn Doanh đã được Chúa gọi về
 • Tòa Giám Mục Đalạt kính báo: Bà Cố Maria Chu Thị Dung, là thân mẫu thầy phó tế Nguyễn Trung Hòa đã được Chúa gọi về.
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Phanxicô Saviê Trần Xuân Lan, là thân phụ của Đan sỹ Linh mục Trần Xuân Phú đã được Chúa gọi về.
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đalạt: Cha Giuse Dương Ngọc Châu Đã Được Chúa Gọi Về
 • Di ảnh cha Giuse Dương Ngọc Châu
 • Thư Hiệp Thông của TGM Đalạt: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Thức, thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhiệm đã được Chúa gọi về
 • Thông Báo Hiệp Thông Của TGM: Cụ Antôn Nguyễn Văn Lý, Bào Đệ Cha NGuyễn Văn Luận và Bào huynh Nữ Tu Nguyễn Thị Bảo Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đalạt: Cụ Cố Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Đạt, thân phụ nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Tuất. đã được Chúa gọi về.
 • Tòa Giám Mục Đàlạt Kính Báo: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Lễ, Thân Mẫu Cha Nguyễn Văn Khoan, Đã Được Chúa Gọi Về
 • Cáo Phó của TGP Hà Nội: ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã được Chúa gọi về
 • Hội Dòng MTG Đalạt Kính Báo: Nữ Tu Têrêxa Trần Kim Yến Đã Được Chúa Gọi Về
 • Tòa Giám Mục Đalạt Kính Báo: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Phận, là Thân Mẫu 2 Nữ Tu Trong Giáo Phận Đã Được Chúa Gọi Về
 • Bà cố Maria Nguyễn Thị Cậy, thân mẫu sơ Maria Hoàng Thị Sen và tu sĩ Hoàng Việt Tuyển đã được Chúa gọi về.
 • Nhớ Cha Louis
 • Tòa Giám Mục Đàlạt Kính Báo: Cha Cố Luis Phạm Văn Nhượng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Di Ảnh Cha Cố Luis Phạm Văn Nhượng
 • TGM Đalạt kính báo: Cụ cố Giuse Lại Văn Lương, thân phụ cha Lại Ngọc Tuấn, ICM đã được Chúa gọi về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đàlạt: Cụ Cố Phêrô Trần Văn Tiếu, Thân Sinh Đan Sỹ Giuse Maria Trần Bình Trọng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hội Dòng MTG Đàlạt kính báo: Nữ tu Rose Nguyễn Thị Nhị đã được Chúa gọi về


 • 2008
 • Cáo Phó của TGM Đàlạt: Cụ Cố Maria Phạm Thị Lệ, Thân Mẫu cha Gregorio Nguyễn An Phú Động, đã được Chúa gọi về
 • Hội Dòng MTG Đàlạt Kính Báo: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Minh Tâm Đã Được Chúa Gọi Về
 • Tòa Giám Mục Kính Báo: Cha Giuse Phạm Trí Thức Đã Được Chúa Gọi về
 • Tòa Giám Mục Kính Báo: Cụ cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hội Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Anrê Nguyễn Văn Hương, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Đức Cuờng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Hiệp Thông: Cụ Cố Vinh Sơn Nguyễn Văn Bắc, Thân Phụ Nữ Tu Nguyễn Thị Anh Chi Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của Tòa Giám Mục Đalạt: Cụ Cố Giuse Nguyễn Văn Sử Đã Được Chúa Gọi Về.
 • Thư Kính Báo Của Văn Phòng TGM Đalạt: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Mật, Thân Mẫu của 2 Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc và Giuse Nguyễn Kim Nhật Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Hiệp Thông Của TGM Đàlạt: Ông Cố Phaolô Hồ Văn Phát, Thân Phụ Nữ Tu Têrêxa Diệu Hằng Đã Về Với Chúa
 • Thư Hiệp Thông và Phân Ưu Của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Gửi Cha Chủ Tịch LĐCGVN Hoa Kỳ Về Tai Nạn Hành Hương ĐHTM Missouri
 • Tòa Giám Mục Đàlạt Kính Báo: Cha Cố Giuse Hoàng Kim Thao Đã Được Chúa Gọi Về
 • Di Ảnh Cha Cố Giuse Hoàng Kim Thao
 • Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục Đàlạt: Cụ Cố , Anna Phạm Khắc Mẫn, Thân Mẫu Cha Phạm văn Tuấn Qua Đời
 • Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Kính Báo: Nguyên Viện Phụ M. Têphanô HARDINGO TRẦN NGỌC HOÀNG Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thư Cáo Phó của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn và Gia quyến: Đức Viện Phụ Stêphanô Trần Ngọc Hoàng Đã Được Chúa Gọi Về
 • Một Nén Hương Kính Nhớ Linh Mục Nhạc Sĩ Antôn Tiến Dũng
 • Toà Giám Mục Đàlạt Thông Báo: Cụ Cố Giuse Phạm Văn Thìn Đã Được Chúa Gọi Về
 • Thông Báo Của Tòa Giám Mục Đàlạt: Cụ Cố Phêrô Hà Công Mậu đã được Chúa gọi về
 • Thông Báo Của TGM: Ông Cố Giuse Đăng Bi Bris đã được Chúa gọi về
 • Cáo Phó Của Chủng Viện Minh Hòa Đàlạt: Dì Maria Phạm Thị Hữu, (Dì Năm) Đã Được Chúa Gọi Về


 • 2007
 • Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Kính Báo: Đan Sĩ Linh Mục Gioan Baotixita Ngô Chí Thiện Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Đan Sĩ Linh Mục Gioan Baotixita Ngô Chí Thiện
 • Tưởng nhớ Linh Mục Nhạc Sĩ Hoài Đức
 • Thư Cảm Tạ Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt miềm Portland Oregon, Hoa Kỳ
 • Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt tại Portland, Oregon Kính Báo: Sơ Cựu Bề Trên Maria Nguyễn Thị Kim Phượng Đã Qua Đời
 • Chương trình Tang Lễ Sơ Maria Nguyễn Thị Kim Phượng, Dòng MTG Đàlạt tại Portland, Oregon Hoa Kỳ (pdf)
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đàlạt: Linh Mục Anphonsô Trần Khánh Thành Đã Qua Đời
 • Di Ảnh Linh Mục Anphongsô Trần Khánh Thành


 • 2006
 • Chương Trình Tang Lễ Đức Cố GM Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến
 • Thông báo của TGM Bắc Ninh về Chương Trình Tang Lễ ĐC Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến
 • Thư phân ưu của Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn đến Cha Tổng Đại Diện GP Bắc Ninh
 • Cáo phó của TGM Bắc Ninh: Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã được Chúa gọi về
 • Toà Giám Mục Đàlạt báo Tin, Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, GM Bắc Ninh Đã Từ Trần
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đàlạt: Cha Phêrô Trần Bảo Thạch Đã Được Chúa Gọi Về
 • Di Ảnh Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch
 • Cáo Phó Của TGM ĐàLạt: Cha Phêrô Nguyễn Công Linh Đã Từ Trần
 • Di Ảnh Cha Phêrô Nguyễn Công Linh
 • Văn Phòng TGM Đàlạt báo tin Cụ Cố Đaminh Nguyễn Văn Phan đã qua đời
 • (Thân Phụ Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên)
 • Văn Phòng TGM Đàlạt báo tin Cụ Cố Têphanô Nguyễn bá Trác đã qua đời (Thân Phụ Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tiến sj,)


 • 2005
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đàlạt : Cha Phêrô Hòang Ngọc Dao Đã An Nghỉ Trong Chúa
 • Di Ảnh Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đàlạt: Cha Phêrô Trần Đình Đã Qua Đời
 • Di Ảnh Linh Mục Phôrô Trần Đình
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đàlạt : Cha Giuse Nguyễn Văn Hân đã qua đời
 • Cáo Phó Của Tòa Giám Mục Đàlạt: Cha Anrê Maria Trần Văn Hoá Đã Qua Đời