CỐ LINH MỤC
ANPHONGSÔ TRẦN KHÁNH THÁNH
12-7-1949
28-3-2007

Mục Lục