Di Ảnh

Cha Cố Giuse HOÀNG KIM THAO

 

 

 

Linh Mục Dòng Đaminh, Tỉnh Dòng Việt Nam

1922 – 2008

 

 

“Trước mặt tôi là tình thương Chúa,

và chân lý Ngài soi lối tôi đi” 

(Tv.25)