DI ẢNH
CHA CỐ LUIS PHẠM VĂN NHƯỢNG
1933 - 2009"Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ
vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ
nơi thân xác phải chết của chúng tôi" (2Cor.4,11)


Mục Lục Cáo Phó