HỘI DÒNG MTG. ĐÀLẠT

115, Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu TÊRÊSA TRẦN THỊ YẾN

Sinh ngày 20.8.1933 tại Điền Hộ - Thanh Hoá

Khấn Lần Đầu ngày 02.02.1953

Khấn Trọn Đời ngày 17.02.1958

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02.02.1978

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02.02.2003

đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 30

ngày 15 tháng 02 năm 2009

tại nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 76 tuổi – 56 năm Khấn Dòng

Thánh lễ và nghi thức tẩm liệm lúc 06 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2009

Thánh lễ An Táng lúc 06 giờ ngày 17 tháng 02 năm 2009,

tại Nguyện Đường Thanh Tuyển Viện – Hội Dòng MTG. Đàlạt.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Đan Viện Phụ, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị TÊRÊSA của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

                                                                                                   

                                                                              Kính báo

                                                                    Hội Dòng MTG. Đàlạt


Mục Lục Cáo Phó