HỘI DÒNG MTG. ĐÀLẠT

115, Lê Lợi – Lộc Thanh

Bảo Lộc – Lâm Đồng

 

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn Phục Sinh,

Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính báo :

 

 

Nữ tu ROSE NGUYỄN THỊ NHỊ (TÌNH – THANH)

Sinh ngày 08.10.1914 tại Phát Diệm – Ninh Bình

Khấn Lần Đầu ngày 02.02.1940

Khấn Trọn Đời ngày 02.02.1946

Ngân Khánh Khấn Dòng ngày 02.02.1965

Kim Khánh Khấn Dòng ngày 02.02.1990

Ngọc Khánh Khấn Dòng ngày 02.02.2000

đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00

ngày 01 tháng 01 năm 2009

tại nhà Hưu Dưỡng Hội Dòng,

hưởng thọ 95 tuổi – 69 năm Khấn Dòng

Nghi thức tẩm liệm lúc 17 giờ ngày 02 tháng 01 năm 2009

Thánh lễ An Táng lúc 06 giờ 30 ngày 03 tháng 01 năm 2009,

tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Hội Dòng MTG. Đàlạt.

Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị,

thương cầu nguyện cho linh hồn Chị ROSE của chúng con

sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.    

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

                                                                                                   

 

                                                                              Kính báo

                                                                      Thay mặt Hội Dòng

                                                              Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Bảo

                                                                         Tổng Phụ Trách

Mục Lục Cáo Phó