"Hồn Tôi Khao Khát Chúa Trời, Chúa Trời Hằng Sống,
Ngày Nào Tôi Tìm Về Ra Mắt Chúa Trời" (Tv 41,3)

Trang Cáo Phó & Hiệp Thông