LINH MỤC GIUSE MAI VĂN THƯỢC
1939 - 2012


Trang Cáo Phó & Hiệp Thông