Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất
sẽ đều bái lạy một mình Người,
phàm những ai trở về cát bụi
sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa,
(Tv. 22)


Di Ảnh
Cha Cố Giuse Nguyễn Minh Luân
(1923 - 2014)Mục Lục Cáo Phó - Hiệp Thông