Cha An-phong-sô Trần Đức Phương
1936 - 2018
Nguyên Linh Mục GP Đalat