Thiệp Báo: Giáo Xứ Lạc Nghiệp Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập Giáo Xứ

(19-46-2021)