Tòa Giám Mục Đalat: Thư Ngỏ Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Trong Cùng Một Đức Tin