Hình Ảnh Trung Tâm Mục Vụ GP Đalạt Chuẩn Bị Lễ Khánh Thành
Hình chụp ngày 17-11-2010

Auto/Stop

Hình ảnh: Lm. Phêrô Trần Tiến, Đàlạt