Prot. Số 10/SL2019                         Tòa Giám mục Đà Lạt, ngày 23 tháng 11 năm 2019

 

SẮC LỆNH

BỔ NHIỆM TỔNG ĐẠI DIỆN

 

 

Kính gửi: Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

                          9 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Đà Lạt

Cha Gioan Bosco kính mến,

Với mong muốn chu toàn hết sức có thể trách nhiệm đối với đoàn chiên được trao phó cho tôi, đồng thời cũng nhận thức tự bản thân mình không thể chu tất mọi lãnh vực của nhiệm vụ phức tạp này, tôi đã nghĩ đến việc chọn Cha để chia sẻ những ưu tư mục vụ cũng như giúp đỡ tôi trong sứ vụ mục tử của mình.

Sau khi đã thăm dò ý kiến chung, nay với văn thư này, tôi quyết định bổ nhiệm cha, linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, một linh mục mà tôi được biết là vững vàng trong giáo lý công giáo, có lòng đạo đức, khôn ngoan và giàu kinh nghiệm mục vụ, làm TỔNG ĐẠI DIỆN ad beneplacitum nostrum chia sẻ trách nhiệm với tôi trong việc lãnh đạo toàn Giáo phận (x. Giáo Luật, đđ. 475§1; 481).

Với văn thư bổ nhiệm này, tôi ban cho cha mọi năng quyền và đặc ân mà Giáo luật ban cho vị Tổng Đại diện (x. đ. 479§§1.3). Trong khi chờ đợi có nhân sự mới, xin Cha vui lòng tiếp tục kiêm chức vụ Chưởng ấn - Chánh Văn Phòng Tòa Giám mục.

Văn thư này có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố, và tôi miễn cho cha việc tuyên xưng đức tin (đ. 833,5o) cũng như tuyên thệ trung thành (đ. 471) theo qui định của Giáo luật, vì cha mới tuyên xưng và tuyên thệ trong nghi thức được cử hành trong tuần tĩnh tâm vừa qua.

 

 

 

Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

                                                                   Giám mục Giáo phận Đàlạt

Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

       Chưởng Ấn


Các Văn Thư và Nghị Định Trong Giáo Phận