Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Rômen – Giáo Hạt Đạ Tông