Nghị Định Thiết Lập

Giáo Xứ Đạ K’Nàng – Giáo Hạt Đạ Tông