Một gia đình Công Giáo VN tại nhà thờ Các Thánh Tử Vì Đạo VN ở thành phố Phoenix, Arizona Mỹ - (hình từ Catholic Sun)

THÁNG 8, NĂM 2019


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng