THÁNG 11, NĂM 2021


Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng
Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.