THÁNG 1, NĂM 2022

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng:
Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại


Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo;
xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em trong gia đình nhân loại.