IL PAPA FRANCESCO: Tôi Tin Vào Thánh Thần: Sứ Mạng Truyền Giảng Tin Mừng của Giáo Hội

(dongten.net) 22/05/2013

Trước hơn 100 ngàn tín hu và du khách hành hương trong bui Tiếp Kiến Chung sáng th Tư, ngày 22-5-2013, ti Qung trường thánh Phê-rô, ĐTC Phan-xi-cô tiếp tc lot bài Giáo Lý v Năm Đc Tin kỳ th 26 vi ch đ “Tôi Tin Vào Thánh Thn: S Mng Truyn Ging Tin Mng ca Giáo Hi”. Bng li biu đt gn gũi, ĐTC Phan-xi-cô trình bày các đim giáo lý ngang qua nhng câu hi có tính phn tnh nơi người nghe: Ai mi là đng cơ đích thc ca vic truyn rao Tin Mng trong đi sng chúng ta và trong đi sng Giáo Hi? Đâu là hiu ng ca hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa, Đng đang hướng dn và linh hot li loan báo Phúc Âm? Tôi đã đ cho Thn Khí Thiên Chúa đưa dn như thế nào đ đi tôi và chng tá đc tin ca tôi là tình hip nht và s thông hip? Tôi có mang li hoán ci, li yêu thương, nghĩa là mang Phúc Âm vào trong môi trường sng ca tôi hay chưa? Thế thì tôi làm gì vi cuc sng ca tôi bây gi?… Dưới đây là phiên bn Vit-ng toàn b bài Hun Giáo ca ĐTC trong bui Yết Kiến Chung sáng th Tư, ngày 22-5-2013.

 Anh ch em thân mến!

Trong Kinh Tin Kính, ngay lin sau khi tuyên xưng nim tin vào Chúa Thánh Thn, chúng ta nói: “Tôi tin có mt Hi Thánh duy nht, thánh thin, công giáo và tông truyn”. Có mt s gn bó sâu xa gia hai thc ti đc tin: Chúa Thánh Thn và Giáo Hi. Chúa Thánh Thn là Đng ban s sng cho Giáo Hi và hướng dn các nhp bước ca Giáo Hi. Không có s hin din và hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa, thì Giáo Hi s chng th nào sng, và cũng chng th nào thc hin công trình mà Chúa Giê-su phc sinh đã phó cho Giáo Hi là “hãy ra đi và làm cho muôn dân tr thành môn đ ca Thy…” (x. Mt 28,18). Truyn rao Tin Mng là s mng ca Giáo Hi, ch không phi ca riêng ai, tuy nhiên s mng y cũng chình là s mng ca tôi, ca bn và ca hết thy chúng ta. Thánh Phao-lô Tông Đ đã tht lên “khn cho tôi nếu tôi không rao ging Tin Mng” (1 Cr 9,16). Mi người phi là mt nhà truyn ging Tin Mng, trước tiên là bng chính cuc sng mình! ĐGH Phao-lô VI đã nhn mnh rng “truyn rao Tin Mng … chính là mt ơn ban vàơn gi riêng ca Giáo Hi, truyn rao Tin Mng là căn tính sâu xa nht ca Giáo Hi. Giáo Hi hin hu là đ truyn rao Tin Mng” (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14).

Thế nhưng ai mi là đng cơ đích thc ca vic truyn rao Tin Mng trong đi sng chúng ta và trong đi sng Giáo Hi? ĐGH Phao-lô VI đã ghi rõ:

“Thưa, đó chính là Thn Khí Thiên Chúa, ngay hôm nay cũng như lúc khi đu Giáo Hi, Thánh Thn đang hot đng nơi tt c nhng nhà truyn ging Tin Mng, h là nhng người biết đ mình cho Ngài chiếm hu và đưa dn. Chính Thánh Thn đ xướng cho h nhng li mà t sc mình h chng th nào tìm gp, đng thi đưa đến đng lc linh hot nhng ai biết lng nghe, đ h được m lòng ra mà đón nhn Tin Tt Lành và Nước Tri đã được loan báo” (nt., 75)

Như vy, đ truyn rao Tin Mng, mt ln na điu cn thiết là phi biết m mình ra vi chân tri ca Thn Khí Thiên Chúa, ch không h s hãi đi vi điu đang đòi hi chúng ta, và s cái nơi đang hướng dn chúng ta. Chúng ta hãy tín thác nơi Thn Khí! Chính Thn Khí Thiên Chúa s khiến cho chúng ta có kh năng sng và làm chng cho đc tin ca chúng ta, và cũng chính Thánh Thn s soi sáng cõi lòng ca nhng ai mà chúng ta gp g. Điu này đã là kinh nghim ca L Hin Xung, nghĩa là khi mà các Tông Đ cùng vi Đc Maria đang t hp nhau trong Nhà Tic Ly “ri h thy xut hin nhng hình lưỡi ging như lưỡi la tn ra đu xung tng người mt. Và ai ny đu được tràn đy ơn Thánh Thn, h bt đu nói các th tiếng khác, tùy theo kh năng Thánh Thn ban cho” (Cvtđ 2,3-4). Thn Khí Thiên Chúa ng xung trên các Tông Đ, và chính Thánh Thn đã làm cho h thoát ra khi tình trng chán chường mà h t khép mình trong đó vì s hãi, chính Thánh Thn đã làm cho h được thoát ra khi chính mình, và chính Thánh Thn đã biến h thành nhng nhà loan báo Tin Mng và biến h thành chng nhân ca “nhng kỳ công ca Thiên Chúa” (câu 11). Và cuc biến đi này đã được Thn Khí Thiên Chúa thc hin, và đã tác đng trên đoàn người đang tuôn đến nơi các ông đang , và đoàn người này thì “t các dân thiên h đ v”(câu 5), bi mi người đu lng nghe nhng li ca các Tông Đ được công b theo ngôn ng riêng ca dân mình (câu 6).

Chúng ta thy đây hiu ng quan trng đu tiên ca hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa, Đng đang hướng dn và linh hot li loan báo Phúc Âm, chính là tình hip nht và s hip thông. Vi Tháp Babele, th theo trình thut Thánh Kinh, thì s phân tán gia muôn dân nước đã bt đu, cùng vi s ri lon v ngôn ng, là kết qu ca s ngo mn và kiêu căng ca con người, mun t mình xây tháp chc tri bng sc riêng mà chng cn đến Thiên Chúa “mt thành ph và mt tháp có đnh chc tri” (St 11,4).

Ngược li, ni L Hin Xung s phân tán này đã được khc phc. Chng còn na s ngo mn vi Thiên Chúa, chng còn na s khép kín gia người này vi người kia, thay vào đó chính là s m toan ra vi Thiên Chúa, là mt cuc ra khi mình đ ra đi loan báo Li Thiên Chúa: mt ngôn ng mi, ngôn ng tình yêu mà Thn Khí Thiên Chúa gi dy trong cõi lòng (x. Rm 5,5), mt ngôn ng mà tt c mi người có th hiu được và mt ngôn ng có th được din t trong mi cuc sng và cho mi nn văn hóa đ mi người có th nghe hiu được. Ngôn ng Phúc Âm chính là ngôn ng ca s thông hip, nó mi gi chúng ta hãy vượt qua mi s khép kín và dng dưng, mi chia r và đi nghch. Chúng ta hãy t vn mình xem: tôi đã đ cho Thn Khí Thiên Chúa đưa dn như thế nào đ đi tôi và chng tá đc tin ca tôi là tình hip nht và s thông hip? Tôi có mang li hoán ci, li yêu thương, nghĩa là mang Phúc Âm vào trong môi trường sng ca tôi hay chưa? Xem ra nhiu ln ngày nay s sp đ ca cái Tháp mun lp li nhng điu này, đó là “chia r, phân tán, không có kh năng đ hiu nhau, s cnh tranh, ghanh t, ích k.

Thế thì tôi làm gì vi cuc sng ca tôi bây gi?

Tôi đang gây tình hip nht gia tôi vi người khác hay là đang chia ct, phân tán, chia r, ri chia r vi vic nói sau lưng, ri ch trích, ri ganh t…? Anh em ch hãy nghĩ v điu này coi!

Vic mang Phúc Âm chính là vic, trước tiên là nơi chúng ta, hãy loan báo và sng cái cuc hoán ci, sng s th ta, sng hòa bình, sng tình hip nht và tình yêu thương mà Thn Khí Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta nh li li ca Chúa Giê-su: “Nh đim này mà mi người s nhn biết anh em là môn đ Thy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).

Tôi mun đ cp đến mt yếu t th hai, đó là vào ngày L Hin Xung, Tông Đ Phê-rô được đy Thn Khí, đang đng chung vi “nhóm Mười Mt” và ri “ln tiếng” (Cvtđ 2,14) và “vi s mnh dng” (câu 29), ngay lúc đó Phê-rô đã loan báo Tin Mng Giê-su, Người là Đng đã hiến mng vì ơn cu đ ca chúng ta, Người là Đng đã được Thiên Chúa cho chi dy t cõi chết!

Và đây là mt hiu ng khác ca hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa, đó là lòng can đm đ truyn rao Phúc Âm Chúa Giê-su cho hết thy mi người, vi mt s mnh dng, ging ct cao, mi lúc mi nơi. Và cái điu này hôm nay cũng xy đến cho Giáo Hi, cho mi người chúng ta: lưỡi la ca L Hin Xung, chúng phát sinh t hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa, t chúng luôn mãi phát ra ngun năng lượng mi cho s mng, ny ra nhng no đường mi đ loan báo s đip ơn cu đ, khơi lên lòng qu cm đ truyn rao Phúc Âm. Chúng ta đng bao gi khép mình li vi hot đng này! Chúng ta hãy sng Phúc Âm vi lòng qu cm và khiêm nhu! Chúng ta hãy làm chng cho tin mi, làm chng cho nim hy-vng, làm chng cho nim vui mà chính Đc Chúa đã mang vào cuc sng. Chúng ta hãy cm nơi mình “v ngt ngào và nim vui êm ái ca vic truyn rao Tin Mng” (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80).

Bi l loan truyn Tin Mng, loan báo Chúa Giê-su, là Đng đã ban cho chúng ta nim vui, trong khi cái tôi, cái-mình ca chúng ta ch mang li cho chúng ta đng cay, bun thm, và chính nó dìm chúng ta xung, còn truyn rao Tin Mng thì li kéo chúng ta lên!

Tôi xin đ cp đến yếu t th ba, mt yếu t đc bit quan trng, đó là cuc truyn ging tin mng mi, mt Giáo Hi rao ging tin mng luôn phi khi đi t vic cu nguyn, t vic khn nài lưỡi la Thn Khí Thiên Chúa, y như các Tông Đ trong Nhà Tic Ly đã làm hôm L Hin Xung vy! Ch trong tương quan tin tưởng và thm thiết vi Thiên Chúa thì nó mi cho phép chúng ta ra khi s khép kín ca chính mình và làm cho chúng ta có th loan báo Phúc Âm vi s mnh dn. Không có cu nguyn, không được Thn Khí Thiên Chúa linh hot, thì hành đng ca chúng ta s tr nên rng tuếch và li loan báo ca chúng ta tr nên vô hn.

Anh ch em thân mến! Cũng như Đc Benedicto XVI đã tín thác, Giáo Hi hôm nay “tiên vàn phi cm được lung gió Thn Khí Thiên Chúa, Đng đang đ nâng chúng ta, Đng ch cho chúng ta con đường đúng đn, và như thế, cùng vi lòng hăng say mi, chúng ta tn ti trong cuc hành trình cùng tán t Thiên Chúa chúng ta (Hun t cho Hi Ngh Khoáng Đi Thường Kỳ ca Thượng HDDGMTG, 27-9-2013).

Mi ngày chúng ta hãy làm mi lòng tin tưởng vào hot đng ca Thn Khí Thiên Chúa.

Hãy làm mi lòng tín thác mà Thánh Thn đang hành đng nơi chúng ta!

Ngài đang “đng sau” chúng ta!

Ngài ban cho chúng ta lòng nhit quyết tông đ! Ngài ban cho chúng ta bình an, ban cho chúng ta nim vui! Eh!

Chúng ta hãy canh tân lòng tín thác y!

Chúng ta hãy đ cho Thn Khí Thiên Chúa hướng dn chúng ta, chúng ta nhng con người người cu nguyn nam cũng như n, nhng người đang làm chng cho Phúc Âm, hãy tr thành khí c ca tình hip nht và s thông hip vi Thiên Chúa cho thi đi chúng ta.

Cám ơn anh ch em.

T RadioVaticana, ngày 22-5-2013

Thái Hip chuyn ng và gii thiu

 


Sách Giáo Lý Công Giáo