ĐỨC CHA MICAE NGUYỄN KHẮC NGỮ

Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Long Xuyên

đã được Chúa gọi về lúcTiều 11g ngày 10 tháng 06 năm 2009

thọ 101 tuổi

 

TIỂU SỬ ĐỨC CHA MICAE:

 

* Sinh ngày 02/02/1909 tại Vạn Đồn, huyện Thụy Anh, Thái Bình.

* 1922: Nhập Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Lạng Sơn.

* 1928: Du học tại Đại Chủng Viện Lucon, Pháp.

* 29/6/1934: Thụ phong Linh Mục tại Đại Chủng Viện Lucon,

Pháp.

* 1934-1938: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn.

* 1938-1939: Thư  ký Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Huế, kiêm

Giám đốc tòa báo Sacerdos Indosinenses.

* 1940-1943: Coi Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.

* 1943-1951: Chánh xứ Lộc Bình và xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.

* 1951: Tổng Đại Diện/ Cha Chính Giáo phận Lạng Sơn.

* 1954-1960: Chánh xứ Lạng Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp và

Quản Hạt Gò Vấp.

* 1957: Đặc ủy phó Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

* 1958: Xử lý thường vụ Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

* 8/1960: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư môn Giáo Phụ và

Công Giáo Tiến Hành tại Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Sàigòn.

* 24/11/1960: Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục tiên khởi

Giáo Phận Long Xuyên.

* Khẩu hiệu Giám mục: “Christus In Vobis”

(Chúa Kitô trong Anh Chị Em).

* 22/01/1961: Lễ tấn phong Giám Mục tại Vương Cung Thánh

Đường Đức Bà Sàigòn do Đức TGM Pierre- Martin Ngô Đình

Thục chủ phong với sự phụ phong của hai Đức Cha Jean

Cassaigne, M.E.P.  và Thadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.

* 04/04/1961: Nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.

* 30/12/1997: Hưu dưỡng tại Long Xuyên  sau hơn 36 năm cai

quản Giáo Phận.

·         10/06/2009: Về nhà Cha lúc 11giờ. Thọ 101 tuổi.

 

(nguồn: Giáo Phận Long Xuyên - http://gplongxuyen.net)


Thư Mục Vụ Và Thông Báo