Hành trình học hỏi Tin Mừng Gio-an

 

Hành trình 16

 

 

Lời kết:  Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê

 

 

Gio-an kết thúc chương 20 bằng cách nói lên mục đích ngài viết sách Tin Mừng này – “... để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (20:31).  Người ta tưởng rằng với minh định ấy Gio-an đã thực sự kết thúc sách Tin Mừng, vậy mà lại còn thêm một chương nữa nói về những lần Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê.

 

          Chương 21 thường được gọi là “lời kết” hoặc đoạn cuối:  nghĩa là một phần được thêm vào sách Tin Mừng trong thời gian sau này, nhưng là trước khi sách Tin Mừng được nhận là một trong những sách chứa đựng quy luật sống của Ki-tô hữu.  Lối văn diễn tả khác hẳn với toàn thể sách, nhưng vì chương này cũng đi theo hầu hết các chủ đề của Gio-an, cho nên nhiều học giả tin rằng nó được viết do một người nào đó cũng thuộc trong cộng đoàn của Gio-an.

 

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 21:1-14.

          Việc này xảy ra ở đâu?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Đức Giê-su làm những điều thực tiễn nào cho các môn đệ Ngài trong đoạn này?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Ngoài cuộc gặp gỡ này giữa Đức Giê-su với các môn đệ, một biến cố khác cũng đã xảy ra trước đây tại Biển hồ Ti-bê-ri-a xứ Ga-li-lê, đó là Đức Giê-su nuôi năm ngàn người, trong Gio-an chương 6.  Trong cả hai trường hợp, Đức Giê-su đã cho những người hiện diện ăn bánh với cá, và cũng trong cả hai biến cố, Đức Giê-su là người thiết đãi.  Trường hợp thứ nhất xảy ra đang khi Đức Giê-su thi hành sứ vụ tại thế;  trường hợp thứ hai xảy ra sau khi Ngài sống lại.  Vậy hình như thánh sử muốn nhắn nhủ các Ki-tô hữu cần phải ý thức rằng Đức Giê-su vẫn tiếp tục ban cho các môn đệ Ngài lương thực sau khi Ngài sống lại, y như Ngài đã ban cho họ khi còn sống trên trần gian.  Quan hệ yêu thương chăm sóc những kẻ tin vào Ngài – một quan hệ đã được biểu lộ qua tỉ dụ mục tử nhân lành, qua việc Ngài rửa chân các môn đệ cũng như mọi hành vi quyền năng và cảm thương của Ngài – vẫn cứ tiếp diễn cho dù thể xác Ngài không còn hiện diện nữa.

 

          Mẻ cá cũng được móc nối với việc nuôi năm ngàn người, qua việc sử dụng từ Hy-ngữ “kéo” (helkyein).  Ý nghĩa của từ Hy-lạp này rất quan trọng giúp chúng ta hiểu việc móc nối thế nào.  Trong 21:6, các môn đệ đã không thể “kéo” (helkyein) lưới theo vì đầy cá nên quá nặng.  Trong 6:44, Đức Giê-su khẳng định rằng tin hoặc đến với Đức Giê-su đó là kết quả bởi được “kéo” (helkyein) đến do Chúa Cha.  Trong 12:32, Đức Giê-su hứa rằng khi Ngài được giương lên cao trong cuộc vinh hiển với Chúa Cha qua thập giá, Ngài sẽ “kéo” (helkyein) người ta lên với Ngài.  Như thế, câu truyện mẻ cá cho chúng ta thấy Đức Giê-su Phục Sinh sẽ tiếp tục “kéo” người ta đến với Ngài qua công việc của những kẻ theo Ngài.  Nhưng họ không thể lấy sức riêng của họ mà kéo người ta đến với Chúa Phục Sinh, giống như các môn đệ Chúa đã không thể bắt được con cá nào nếu không có Ngài giúp.  Tuy nhiên, theo mệnh lệnh của Đức Giê-su, các môn đệ đã kéo được nhiều cá.  Nhiều học giả nghĩ rằng tấm lưới biểu tượng cho Giáo Hội.  Đánh lưới cá đối với các môn đệ là một chủ đề trong Tin Mừng Lu-ca;  thí dụ, Đức Giê-su nói với môn đệ sau mẻ cá nhiều là họ sẽ bắt người như bắt cá trong Nước Trời (Lu-ca 5:1-11).

 

          Nếu thánh Giê-rô-ni-mô nói đúng, thì theo các nhà động vật học Hy-lạp, chỉ có 153 loại cá khác nhau, cho nên ý nghĩa của con số 153 con cá trong đoạn Tin Mừng này có thể có nghĩa là Đức Giê-su bảo môn đệ Ngài hãy đưa mọi người thuộc mọi dân nước đến tin vào Ngài.  Cách giải thích này hợp với truyền thống trong Mát-thêu 28:19 là làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ.

 

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Gio-an 21:15-24.

          Bao nhiêu lần Đức Giê-su hỏi ông Phê-rô có yêu mến Ngài không?  Việc ấy tương đương với điều gì có liên hệ tới Phê-rô?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Gio-an 21:15-24 đặc biệt nói đến vai trò của ông Phê-rô và Người Môn đệ được yêu mến.  Trong đoạn thứ nhất chúng ta đã học hỏi trong Hành trình này, ông Phê-rô đã giữ vai trò lãnh đạo.  Theo lệnh của Đức Giê-su, ông là người đã ra khơi và “kéo” mẻ lưới đầy cá vào bờ.  Vai trò của ông tùy thuộc vào Đức Giê-su.

 

          Đức Giê-su lại xác nhận địa vị lãnh đạo của ông Phê-rô như người trông coi đoàn chiên khi Ngài nói với ông qua ba lần ủy nhiệm “Hãy chăm sóc các chiên con của Thầy,”  “hãy chăn dắt chiên của Thầy” và “hãy chăm sóc chiên của Thầy” (21:15-17).  Như vậy chiên và các chiên con đều thuộc về Đức Giê-su.  Ông Phê-rô phải gánh vác công việc của vị Mục Tử nhân lành, và như Mục Tử nhân lành, ông cũng phải hy sinh mạng sống mình trên thập giá (21:18-19).  Ba lần hỏi ông Phê-rô về lòng yêu mến của ông đối với Ngài tương đương với ba lần ông chối Đức Giê-su trong trình thuật Thương khó.

 

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc lại  Gio-an 21:1-14.

          Vai trò của Gio-an trong đoạn này là gì?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Một trong những chủ đề của sách Tin Mừng Gio-an là làm chứng nhân cho Đức Giê-su.  Chúng ta đã thấy Gio-an Tẩy giả (1:19-34), An-rê và Phi-líp-phê (1:35-51, người phụ nữ Sa-ma-ri (4:1-42) và anh mù từ lúc mới sinh (9:1-41), tất cả đều làm chứng cho Đức Giê-su.  Chính Đức Giê-su cũng làm chứng cho Chúa Cha và cho căn tính của chính Ngài là Đấng làm một với Chúa Cha và được Chúa Cha sai đến.

 

          Giờ đây trong Gio-an 21:7, người môn đệ được Đức Giê-su thương mến làm chứng khi ông khẳng định với Phê-rô:  “Chúa đó!”  Việc gọi Đức Giê-su là Chúa là mẫu thức tuyên tín đã được Ki-tô hữu tiên khởi sử dụng.  Danh hiệu “Chúa” cho thấy Đức Giê-su là “Đức Chúa” của cuộc tạo dựng thứ hai (Sáng Thế 2:4b-3:24), Đấng đã bắt đầu cuộc tạo dựng thứ nhất.  Đức Giê-su đã bắt đầu một cuộc tạo dựng mới, trong đó tội lỗi và sự chết không còn quyền lực gì trên nhân loại nữa.  Danh hiệu “Chúa” cũng nhấn mạnh đến sự thân mật của Thiên Chúa giữa chúng ta trong Đức Giê-su.  Cũng như Đức Chúa đã có quan hệ cá nhân mật thiết với A-đam và E-và (Người tản bộ và nói chuyện với họ trong vườn địa đàng), thì nay Thiên Chúa còn hiện diện trong mối quan hệ thân mật hơn nữa với chúng ta trong Đức Giê-su là Chúa.

 

          Vậy, lời tuyên bố của Người Môn đệ được thương mến nói với Phê-rô “Chúa đó!” đã nói lên vai trò của ông là làm chứng nhân, và do đó cũng là gương mẫu cho tất cả các môn đệ trong tương lai.  Như chương 21 đã cho thấy, Người Môn đệ được thương mến sẽ tiếp tục làm chứng:  ngay cả sau khi ông chết, chứng từ của ông cũng vẫn còn tiếp tục trong sách Tin Mừng.

 

 

Khám phá

 

Bây giờ bạn đã hoàn tất những Hành trình học hỏi Tin Mừng Gio-an, bạn hãy dành khoảng bốn mươi phút để làm bài tập sau đây:

 

·         Bạn ngồi một mình, mắt nhắm lại và thở đều hòa và chậm để hoàn toàn thư giãn.

·         Bắt đầu nghĩ đến Chúa Giê-su là Đấng nào trong sách Tin Mừng Gio-an.  Có thể là Mục Tử nhân lành, Đấng được Chúa Cha sai tới...

·         Dành một thời gian để cảm tạ Chúa Giê-su về tất cả những gì bạn đã học được trong những Hành trình này.  Bạn hãy nêu lên rõ ràng một số cảm nghiệm bạn đã nhận được và giúp bạn tiến tới quan hệ mật thiết với Người hơn.

·         Bạn hãy xin Chúa cho bạn làm sao biết nuôi dưỡng những ơn sủng bạn đã lãnh nhận qua việc học hỏi này.  Hãy để Người nói với bạn trong thinh lặng tâm hồn.

Ôn lại

 

Trong Hành trình 16, bạn đã khám phá những điều sau đây:

 

·         Kết luận thứ nhất của Tin Mừng thứ bốn trong 20:20-31 nhắc nhở chúng ta rằng động lực khiến thánh sử viết sách Tin Mừng này chính là vì tầm quan trọng của đức tin vào Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa.

·         Chương 21 có lẽ đã sớm được thêm vào để giúp chúng ta hiểu vai trò lãnh đạo của ông Phê-rô trong Giáo Hội cũng như vai trò của Người Môn đệ được thương mến (làm gương mẫu cho mọi tín hữu) như chứng nhân cho Đức Giê-su qua những lời ông để lại trong Giáo Hội.

·         Danh hiệu “Chúa” đã được tuyên bố do Người Môn đệ được thương mến cho chúng ta thấy cả thiên tính của Đức Giê-su cũng như quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa với chúng ta.

 

 

Sách đọc thêm

 

Minear, Paul.  John: The Martyr’s Gospel.  New York:  Pilgrim Press, 1984.

 

Grassi, Joseph A.  The Secret Identity of the Beloved Disciple.  Mahwah,

          N.J.:  Paulist Press, 1992.   

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà