Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca

Hành trình 14

 

 

 

 

Suy nghĩ về cuộc hành trình lên Giê-ru-sa-lem

 

 

 

Cao điểm hành trình với Đức Giê-su để đến với Thiên Chúa là tại Giê-ru-sa-lem.  Phần cốt yếu của hành trình là cuộc Thương khó và cái chết của Đức Giê-su.  Lu-ca cho chúng ta một trình thuật về cuộc Thương khó và cái chết nhiều chi tiết hơn các thánh sử Tin Mừng khác.  Lu-ca muốn mời độc giả hãy bước theo Đức Giê-su và cảm nghiệm cuộc Thương khó với Chúa.  Mục đích của Hành trình này là suy tư về giây phút đau khổ trong cuộc đời Đức Giê-su để chuẩn bị học hỏi phân tích kỹ lưỡng hơn trong Hành trình 15.

          Kỹ thuật để theo Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem cũng giống những kỹ thuật đọc trong tâm tình suy nghĩ mà bạn đã học trong những Hành trình trước đây:

 

 

 

Tôi đã thấy gì ở Giê-ru-sa-lem?

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

 

Tôi nghĩ Đức Giê-su cảm thấy thế nào trong lúc này?

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

 

Tôi đã cảm thấy thế nào trong lúc gặp gỡ và sau khi gặp gỡ Đức Giê-su?

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 14, bạn đã khám phá được những điều sau đây:

 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà