Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca

Hành trình 4

 

Thực sự bắt đầu

 

 

Thiệp mời dự buổi liên hoan kỷ niệm tôi được bốn mươi tuổi được viết như sau:

 

          Vào mùa Xuân năm 1943

          Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII làm Giám mục Rô-ma,

          Franklin Delano Roosevelt làm Tổng thống Hoa-kỳ.

          Đội banh Yankees của Nữu-ước đang trên đường thắng giải vô địch thế giới.

          Oklahoma! được khai diễn tại Broadway,

          thì Rosalie và Eddie Apicella sanh đứa con thứ ba là Raymond.

 

Trong cái nhìn toàn cầu, có lẽ thật táo bạo khi đặt ngày sinh của tôi liên hệ với những nhân vật và biến cố trên.  Tuy nhiên, theo cái nhìn cá nhân, phải nói rằng ngày sinh của tôi cũng quan trọng đối với tôi và bạn bè giống như những biến cố kia.

 

Khám phá

 

Bắt đầu từ chương 3 của sách Tin Mừng, Lu-ca so sánh các biến cố giữa khởi đầu sứ vụ của Đức Giê-su với hoàn cảnh chính trị và tôn giáo đương thời.  Mặc dù Tin Mừng Lu-ca thực sự bắt đầu từ chương 1 và 2 với những biến cố truyền tin, thăm viếng và câu truyện sinh ra của Gio-an Tẩy giả và Đức Giê-su (xem lại Hành trình 3), nhưng nhiều học giả vẫn cho rằng Tin Mừng Lu-ca thực sự bắt đầu từ chương 3.

          Bạn hãy đọc Lu-ca 3:1-6.

          Trong trích dẫn Cựu Ước sau đây, bạn hãy nhận ra sự tương đồng giữa những đoạn Cựu Ước với bắt đầu chương 3 của Tin Mừng Lu-ca.

          Bạn hãy đọc Hô-sê 1:1.

          Bạn hãy đọc A-mốt 1:1.

 

Những điều khám phá

 

Những đoạn Cựu Ước – cũng như Lu-ca 3 – đã nêu lên một biến cố đặc biệt liên quan tới việc lãnh đạo chính trị và tôn giáo lúc ấy.  Lối viết này là một kỹ thuật thường thấy nơi các tác giả Hy-lạp vào thời ấy.  Chủ ý của tác giả không phải để cho chúng ta một niên hiệu lịch sử, nhưng để giúp độc giả móc nối khởi đầu sứ vụ của Đức Giê-su với những lời tiên tri trong Cựu Ước.

          Chi tiết lịch sử liên quan tới những nhân vật được kể ra trong Lu-ca 3 sẽ cung cấp thêm sự kiện để chúng ta học hỏi.

 

 

Khám phá

 

Với tình hình chính trị và tôn giáo Do-thái như thế, Lu-ca giới thiệu ông Gio-an Tẩy giả.  Gio-an, hành động như vị tiền hô cho Đức Giê-su, là người sẽ dọn đường cho vị lãnh đạo “đích thực” và tư tế “đích thực” là Đức Giê-su.

 

Khám phá:  Gio-an Tẩy giả

 

Cách Lu-ca trình bày ông Gio-an qua những trình thuật về những cuộc ra đời (Lu-ca 1 và 2) cho thấy ông là một nhân vật quan trọng đối với Tin Mừng.  Chắc bạn nhớ rằng ông Gio-an là người Đức Giê-su đã khẳng định:  “Tôi nói cho anh em biết:  trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an” (Lu-ca 7:28).

          Bạn hãy đọc Lu-ca 1:14-17.

          Trong khoảng trống dưới đây, bạn hãy viết tóm tắt sứ điệp của sứ thần về ông Gio-an Tẩy giả.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Trong các câu 14-17, chúng ta nhận xét sứ điệp về lối sống của Gio-an, là không bao giờ uống rượu lạt rượu nồng (1:15).  Chúng ta cũng thấy sứ mệnh của Gio-an là đưa nhiều người trở về với Thiên Chúa (1:16), và ông hành động theo tinh thần của ngôn sứ Ê-li-a (1:17), tức là chuẩn bị cho Chúa (1:17).

Khám phá

 

Bạn hãy đọc những câu sau đây từ sách ngôn sứ Ma-la-khi theo thứ tự bạn có ở đây:

          Ma-la-khi 3:23

          Ma-la-khi 1:1-5

          Rồi bạn hãy tóm tắt lại những gì ngôn sứ Ma-la-khi nói.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Ngôn sứ Ma-la-khi dạy rằng Ê-li-a sẽ đến trước Chúa để dọn đường cho Ngài tới.  Đây là Ê-li-a được nói đến trong sách 2 Vua 2:11, vị ngôn sứ đã được đem về trời trong chiếc xe bằng lửa.  Việc chuẩn bị của ông sẽ dọn đường cho Chúa đến phán xét trần gian.

 

Khám phá

 

Bạn hãy đọc Lu-ca 3:3-6.

          Gio-an hiện thời là hình ảnh chuẩn bị con đường cho Chúa.  Trích dẫn ngôn sứ I-sai-a (I-sai-a 40:3-5) nói về thời mà vai trò của người tiền hô là phải đến địa điểm trước khi nhà vua tới để dọn đường cho vua đến.  Gio-an là người dọn đường cho Đức Giê-su đến.  Tuy nhiên, bổn phận của Gio-an không phải là chuẩn bị bên ngoài (thí dụ đường xá), nhưng là chuẩn bị bên trong, tức là tâm hồn chúng ta, để Đức Ki-tô đến.

          Bạn hãy đọc Lu-ca 3:7-21.

          Hãy liệt kê những điểm chính yếu của sứ điệp Gio-an.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

Những điều khám phá

 

Gio-an hành động như một vị ngôn sứ và sứ điệp của ông không làm cho người ta dễ chịu chút nào, giống hệt như sứ điệp của các ngôn sứ, không phải là vỗ về an ủi mà là kêu gọi người ta phải hướng lòng về với Thiên Chúa.

 

 

Những điểm chính yếu được đề cao trong đoạn này đã nhấn mạnh đến vai trò ngôn sứ của ông Gio-an (giống như Ê-li-a) chứ không phải nhấn mạnh đến việc ông làm phép rửa cho người ta.  Bạn hãy nhận ra là biến cố Gio-an đã bị vua Hê-rô-đê bắt (3:19-20) được đặt trước biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa (3:21-22).

 

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 4, bạn đã khám phá được những điểm sau đây:

 

 

 

Sách đọc thêm

 

Fitzmyer, Joseph A.  The Gospel According to Luke (I-IX).  Anchor Bible Series.

          Garden City, N.J.:  Doubleday & Company, Inc., 1981.

 

Schweizer, Eduard.  The Good New According to Luke. 

Atlanta, Ga.:  John Knox Press, 1984.

 

 

 

        


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà