Hành trình học hỏi Tin Mừng Lu-ca

Hành trình 8

 

Suy nghĩ về Hành trình của bạn

 

 

Hành trình 5 đã giới thiệu những bài tập suy tư.  Giờ đây trong Hành trình 8 bạn lại suy nghĩ về những giáo huấn đức tin trong Tin Mừng Lu-ca, để khám phá được ý nghĩa đích thực hành trình của bạn.  Bài tập suy tư này mong bạn hãy đặt mình vào câu truyện Tin Mừng và dựng lên một khung cảnh để nói với Đức Giê-su trong tinh thần cởi mở và tín thác.

          Trong Hành trình này, bạn sẽ liên kết lại những gì đã học từ những bài tập trước đây.  Như thế, chúng ta có thể tiếp tục theo đuổi mục đích chương trình của chúng ta là phối hợp việc học hỏi bằng đầu óc lẫn con tim.  Câu truyện ông Da-kêu sẽ giới thiệu với bạn một kỹ thuật suy nghĩ áp dụng cho bất cứ khung cảnh nào trong Tin Mừng.

          Bạn hãy đọc qua hết tất cả bài tập để thoải mái với những bước trình bày.  Tiếp đến sau khi đã đọc bài đọc mở đầu, bạn hãy làm bài tập suy tư.

 

Khám phá

 

 

 

Ôn lại

 

Trong Hành trình 8, bạn đã khám phá được những điều sau đây:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà