Trong bàn tay của chúng con, Chúa ơi
Ngài là bánh.

Bánh này người ta có thể bẻ ra ,
và chia sẻ với anh em
 cho những người đang đói ăn

Bánh này có thể nếm thử ,
như một lương thực

cho hành trình và cuôc sống chiêm niệm,,
như một dấu hiệu sự hiện diện của Chúa

 Bánh này, chúng con nhận được như một món quà
cho chúng con năng lượng
và sức mạnh để yêu thương.

Bánh này làm cho chúng con

thành con người hơn

và làm cho chúng con

trở nên giống như Chúa.

 Laurent Grybowski, nhà báo

Quốc Việt dịch thuật