LỜI NÓI ĐẦU

 

I.      LÝ DO SOẠN THẢO

 

1. Tm quan trng và vai trò ca li nguyn cho mi người hay li nguyn tín hu.

Trong li nguyn này, Giáo Hi din t nim tin vào tín điu các thánh thông công và vào ơn gọi ph quát ca mình (OC 3). Giáo dân thc hin chc tư tế vương giả ca mình cách tuyt ho (như trên IGMR 45).

Lời nguyn này như là kết qu ca hot đng Li Chúa trong tâm hn người tín hu và như tột đnh ca phn phc v Li Chúa xét theo s tham d ca người tín hu (OC 4).

Trong Thánh l, nó đáp li Li Chúa được gii thích và đón nhn (Luân thư về KNTT ngày 27/04/1973 s 16) dưới khía cạnh nào đó, được coi như bản l ca hai phn thánh l (OC 4).

 

2. Ý mun ca Giáo Hi

“Phi tái lp li nguyn cho mi người hay li nguyn giáo dân, sau bài Phúc Âm và bài ging nht là trong các Chúa Nht và L buc” (SC 53).

In Locis ubi orationis communis seu fidelium usus non habetur, competens auctoritas territorialis decernere petest ut fiat … formulis interium abipss approbatis (IO 56).

Pertinet quidem ad coetus territorialea et, si casus ferat ad Ordinarios locerum, appobare formulos et amplos collectiones intentionum electioni rectorum ecclesiarum parebere (OC 18).

NB. Hiện trng ch có bn mu được chun nhn ti Vit Nam.

 

3. Gii hn

Vì yêu cu thc tin, ch son tho li nguyn cho mi người dùng trong các Chúa Nht và L trng cho c 3 năm A, B, C, sử dng cho các Thánh l chung cho Giáo x.

 

II.    NGUYÊN TC SON THO

1. Ni dung

·      Tng quát : làm sáng t bn cht li nguyn này là “li cu hướng lên Thiên Chúa đ xin Người ban nhng ơn lành phổ quát” (OC 1).

·      Nòng ct ca li cu nguyn là một vài ý tưởng ch cht rút ra t Li Chúa và phng v ngày l, đôi khi t mùa phng v và nếu là L trng kính thánh thì có th t hành vi thánh y.

·      Tng phn :

- dn nhp : Da vào Li Chúa hoc mt phm tính ca Thiên Chúa … liên kết vi nhng ý nguyn tiếp sau ;

- Các ý nguyn theo 4 trc chính được k ra trong OC 9 và IMGH 46. tuy nhiên, không nêu lên nhng vn đ quá c th, hoc vì quá tế nh hoc ch xy ra mt thi đim hay mt vài đa phương. Vả li V Giám qun thánh đường có quyn được t do thêm một vài ý nguyn nếu thy cn thiết, hu ích và phù hp vi hoàn cnh, vi điu kin là phi viết ra trước (OC 19 và 20).

- Li nguyn kết thúc : Xin Thiên Chúa nhn li cu, c ba phn thường liên kết quá cht ch.

2. Hình thc

Cơ cấu :

Tng quát : Mi l có mt công thc chn b, gm li dn nhp, các ý nguyn, li nguyn kết thúc (đ tin dng ).

Các ý nguyn : Thay đi theo c ba hình thc được đ ra trong OC 11, tc oremus pro … ut … oremus … ut … oremus pro … nhiu nht là các hình thc trc tiếp xin vi Chúa : ly Chúa, xin cho … thông thường ch s dng mt hình thc trong mi hình thc.

Mi kinh thc gm 4 ý nguyn theo 4 trc đã nói và cũng theo th t ca 4 trc này. Tuy nhiên, có th tùy nghi thay đi th t này (x. tr li ca Hi Đồng thực thi Hiến chế v phng v thánh trong DC 1966, tr. 803).

Văn t :

Câu thường vn, c trong li dn nhp, li nguyn kết thúc ln các ý nguyn;

- S dng nhng t đơn sơ, thông dụng, tránh nhng kiu nói hàm h, ít thích hp trong bu khí đo đc hoc đòi phải gii thích, liên tưởng …

 

Nhng ch viết tt

SC : Công Đồng Chung Vatican II, Hiến chế về Phụng Vụ.

IO : Inter Oecumenici, tc hun th th nht đ thi hành Hiến chế v phng v thánh, ngày 26/09/1964.

OC : De Oratione Communi seu fidelium. Tài liu ca Hi Đồng thc thi Hiến chế và phng v thánh, ngày 17/04/1966.

IMGR : Quy Chế Tng Quát Sách L Rôma

 

 

Ban Phụng Vụ và Giáo Lý

Giáo Phận Đàlạt