Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 18:18-20

 

Xin Ngài nhớ cho:  con đã từng đứng trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng.  (Giê-rê-mi-a 18:20)

 

          Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giê-rê-mi-a đến với dân chúng sống tại Giu-đa là những kẻ đã lìa bỏ Người.  Người kêu gọi Giê-rê-mi-a hãy thúc giục dân chúng đừng thờ phượng các thần khác và hãy nhắc nhở họ là họ thuộc về một mình Người mà thôi.  Vì khuyên giải nên Giê-rê-mi-a đã phải chịu khinh miệt và chê cười.  Ông mất luôn cả gia đình và bạn bè.  Ông còn bị đe dọa sự sống nữa.

          Gian dối, lừa đảo và phản bội là những động lực khiến chúng ta tự oán trách mình hoặc rắp tâm trả thù.  Nhưng thay vì làm như thế, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã đến thân mật thưa chuyện với Chúa nhiều lần (Giê-rê-mi-a 12:1-17; 14:10-22; 17:12-18; 18:18-23; 20:7-18).

          Đôi khi ngài nói huyênh hoang.  Đôi khi ngài than trách.  Nhưng ngài luôn khiêm nhường khi xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh.  Còn Chúa thì không quan tâm việc Giê-rê-mi-a thiếu tế nhị như vậy và vẫn cởi mở với ngài.  Chúa có thể bảo rằng Giê-rê-mi-a đã không bỏ Người mà đi, nhưng chỉ chờ đợi câu trả lời của Người thôi (20:12).

          Đây là thứ tương quan với Chúa mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a muốn thúc giục dân chúng Giu-đa phải có.  Ngài muốn họ chỉ cần mở lòng và thành thực với Thiên Chúa và tuân phục Người giống như ngài đã làm.  Ngài muốn mối tương quan của họ phải luân chuyển nhờ những tư tưởng, ước muốn và lời hứa có qua có lại giữa Thiên Chúa và họ.  Thứ tương quan ấy có thể nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn, giúp họ kiên quyết trước những cám dỗ và khích lệ họ vững lòng.

          Giống như rất nhiều câu truyện khác trong Cựu Ước, câu truyện ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng nói với chúng ta ngày nay.  Nó mô tả thứ tương giao Chúa muốn có với chúng ta:  cởi mở, thành thật, thông chuyển và thân mật.  Chúa muốn chúng ta cảm thấy thoải mái nói với Người mọi sự, giống y như là chúng ta cũng muốn nghe mọi sự Chúa sẽ nói.

          Vậy bạn đừng sợ phải là con người thực sự của bạn trước mặt Chúa.  Bạn hãy chia sẻ những thăng trầm, phàn nàn, nghi ngờ, bực bội của bạn với Người.  Người không phật lòng đâu.  Bạn phải chắc chắn mở lòng để nghe Người trả lời!  Chúa Cha hằng lo lắng từng chi tiết cho đời bạn.  Ngay cả bây giờ Người cũng đang chờ nói chuyện với bạn về mọi sự và bất cứ điều gì đấy!

 

          “Lạy Cha, con muốn nói với Cha giống như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói.  Xin Cha cho con nghe được tiếng Cha và cảm nghiệm được sự hiện diện của Cha hôm nay”.