ĐÈN ẾCH

 

Trung thu

Rước đèn

Đèn sao

Đèn cá

Đèn lồng

Đèn ếch

Bé đây

Các bạn

Đèn ếch

của Bé

Hai chân

Hai tay

Hai mắt

Tròn tròn

Rực đêm

Trăng sáng.

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi