Lời Sống

Tháng Giêng 2021

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”

(Xem Gioan 15, 5-9)

 

Hàng năm các tín hữu Kitô thuộc các Giáo hội khác nhau dành một thời gian để cầu nguyên chung, cùng nhau xin Chúa Cha ơn hiệp nhất theo ước nguyện của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu muốn điều đó “để cho thế gian tin” (Ga 17, 21): chính với sự hiệp nhất mà người ta biến đổi thế giới, tạo nên hiệp thông, tình huynh đệ và tình liên đới. Hiệp nhất căn bản là ơn Chúa ban, vì thế ta không thể không tin tưởng nài xin Thiên Chúa ơn đó.

Đây là kinh nghiệm của một nhóm sống Lời Sống tại Tây-ban-nha. Từ nhiều năm, chính trong Tuấn lề Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các tín hữu Kitô, họ cảm thấy được thúc đẩy cầu xin ơn hiệp nhất và kiến tạo nhịp cầu. Chị Ma-ga-ri-ta viết: “Chúng tôi đã liên lạc với người trách nhiệm của giáo phận về đại kết, các giáo xứ, với linh mục chính thống giáo và các mục sư tin lành. Chúng tôi đã họp nhau để cầu nguyện, như các Kitô hữu đồng tâm, trước tiên tại giáo xứ công giáo, sau đó tại giáo xứ chính thống giáo. Lần nào các nhà thờ cũng đầy niềm vui nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Người mở đường đến hiệp nhất.”

Để hỗ trợ biến cố này năm 2021, cộng đoàn tu viện ở Grandchamp (www.grandchamp.org) đã đề nghị lấy làm ánh sáng cho cuộc hành trình này một khẩu hiệu rất hữu hiệu, trích từ Tin mừng theo Gioan:

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”

Đây là một lời mời gọi khẩn thiết sống và hoạt động cho việc hiệp nhất các tín hữu Kitô trong những ngày đặc biệt này, được tiếp tục suốt cả năm, suốt cả cuộc đời. Những chia rẽ giữa chúng ta là một vết thương trầm trọng, cần phải được chữa lành, trước hết bởi lòng xót thương của Thiên Chúa và sau đó bởi nỗ lực hiểu biết lẫn nhau, qúy trọng nhau và cùng nhau làm chứng cho Tin-mừng.

Với những lời này Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy những bước đi chắc chắn: trước tiên là “ở lại” trong tình thương của Người.

Như vậy cần phải thắt chặt mối liên hệ bản thân của mỗi người với Chúa, phó thác cho Người cuộc sống của mình, tin tưởng vào lòng xót thương của Người. Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn trung thành “ở lại” với chúng ta .

Cùng lúc Người cũng kêu gọi chúng ta nhất quyết đi theo Người, để như Người, làm cho cuộc sống mình nên của lễ dâng lên Chúa Cha; Người đề nghị ta bắt chước Người đáp lại một cách tế nhị những nhu cầu của mỗi người mà chúng ta chia sẻ một phần lớn hoặc nhỏ trong ngày sống mình, với lòng quảng đại và vô vị lợi, để như thế mang lại “nhiều hoa trái”.

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy: anh em sẽ sinh nhiều hoa trái”

Xem ra rất hiện đại những lời Chị Chiara Lubich đã nói tại Genève vào tháng mười năm 2002, trong dịp mừng Công cuộc Cải cách[1]: “[…] Thế giới cần biết bao tình thương! […] (Chúa Giêsu) đã nói rằng thế gian sẽ nhận biết chúng ta như môn đệ của Người và, qua chúng ta, họ sẽ nhận biết Người, nhờ tình thương yêu nhau, nhờ sự hiệp nhất: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13, 35). […] Chúng ta đã hiểu điều đó: thời đại ngày nay đòi nơi mỗi người chúng ta lòng thương yêu, đòi sự hiệp nhất, hiệp thông, liên đới. Và cũng mời gọi các Giáo hội hàn gắn lại sự hiệp nhất đã bị vỡ nát từ hàng thế kỷ. Đó là công cuộc cải cách trên mọi cuộc cải cách mà Chúa đòi hỏi chúng ta; đó là bược đầu tiên cần thiết để tiến đến tình huynh đệ đại đồng với tất cả mọi người trên thế giới. Thực vậy thế giới sẽ tin nếu chúng ta hiệp nhất. Chúa Giêsu đã nói điều đó: “Xin cho tất cả nên một (…) để thế gian tin” (Xem Ga 17, 21). Thiên Chúa muốn điều đó! (…) Xin Chúa ban cho chúng ta ơn, nếu không được nhìn thấy công cuộc này thực hiện, thì ít là chuẩn bị cho công cuộc đó”[2].

 

Letizia Magri

 [1] Lễ này được mừng vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, kỷ niệm ngày ông Martin Luther công bố 95 luận đề.

 

[2] C. Lubich, in L’unita, a cura di D. Falmi e F. Gillet, Città Nuova, Roma 2015, pp.87-88.


LỜI SỐNG 2021