LINH ĐẠO CARITAS

ĐẶC TÍNH & DIỆN MẠO

DẪN NHẬP

 

Linh đạo Caritas (Linh đạo Bác ái): là con đường tình yêu mà người tín hữu muốn đi theo để gặp được Thiên Chúa và mọi người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

Linh đạo Bác ái nhắm đến việc giúp người ki tô hữu thể hiện tình yêu bao la của Thiên Chúa qua những hành động giúp đỡ, chia sẻ thiết thực và trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng qua đời sống mang tính nhân bản toàn diện. Từ đó họ cộng tác với mọi người để xây dựng nền văn minh tình yêu cho dân tộc mình, cũng như cho gia đình nhân loại (x. TLHTXHGH, số 580-583).

Việc liên đới với mọi người, đặc biệt với người nghèo và dấn thân phục vụ họ theo giáo huấn và gương sống của Đức Giêsu là một trách nhiệm của người Kitô hữu, đồng thời là sứ mệnh căn bản của Giáo Hội. - ĐTC Bênêđictô đã đề cập đến điều này trong Thông điệp TCLTY rằng: "Bản chất Hội Thánh được thể hiện qua một trách nhiệm có ba mặt: Rao giảng Lời Chúa - Cử hành Bí tích - Phục vụ Bác ái. Đó là những trách nhiệm lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau được. Việc phục vụ bác ái đối với Hội thánh không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể trao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của Hội Thánh, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được".

Người theo Linh đạo Bác ái kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua đời sống phụng vụ, bí tích để nhận được tình yêu và ân sủng rồi diễn tả thành những hành động bác ái thiết thực trong đời sống, nhờ đó người khác cũng cảm nhận được tình yêu và tin vào Đức Giêsu Kitô (x. TĐTCLTY, số 25,22,32).

TRÌNH BÀY

Phần trình bày xin tập trung vào 2 đề mục:

-       Đặc tính của Bác ái Ki tô giáo

-       Diện mạo của người thực thi bác ái

I. Đặc tính của Bác ái Ki tô giáo

1.   Gặp gỡ Đức Ki tô

Qua sự dấn thân phục vụ những anh chị em bé mọn nhất, con người sẽ gặp gỡ được chính Đức Ki tô, và trong Đức Ki tô con người sẽ gặp gỡ Thiên Chúa là nguồn tình yêu,yêu người là con đường dẫn đến Thiên Chúa, và quay lưng lại với tha nhân sẽ làm chúng ta mù loà không gặp được Người” (x. TĐ TCLTY, số 16).

Hội viên Caritas trước tiên là người được tình yêu Đức Kitô chinh phục. Khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, họ có thể trao ban tình yêu này cho những anh chị em đồng loại qua những việc bác ái.

2.   Có tính tổ chức

Tình yêu tha nhân bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, trước tiên là trách nhiệm của từng người Kitô hữu, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Giáo Hội. Vì thế, tình yêu cũng cần có tổ chức, nếu nó muốn trở thành một công việc phục vụ có thứ tự cho cộng đoàn. Và cũng chính vì thế mà Hội Thánh đã thiết lập Caritas. Do đó, Hội thánh là chủ thể trực tiếp chịu trách nhiệm những hoạt động bác ái. Caritas là một tổ chức của Giáo Hội nhằm khơi dậy ý thức về tình bác ái yêu thương nơi mọi người trong xã hội, từ đó dẫn đến những hoạt động thiết thực giúp đỡ nhau (x. TĐ TCLTY, số 20).

-       Caritas quốc tế               => Tòa Thánh

-       Caritas quốc gia     => Hội Đồng Giám mục

-       Caritas giáo phận   => Đức Giám mục giáo phận

-       Caritas giáo xứ      => Cha xứ

3.   Đào luyện chuyên môn

Theo mẫu ơng trong dụ ngôn ngưi Samari nhân hu, hoạt đng bác ái mang đc tính Kitô giáo trưc hết là lời đáp tr nhu cầu khn cấp trực tiếp trong một hoàn cảnh cụ th: Ai mun phục vụ cho nhng ni đau kh, cần phải đưc đào tạo nghiệp v : nhng ngưi tr giúp phải đưc đào to, để họ thc hiện nhng hành đng đúng đn vào đúng lúc và tiếp tục chăm c.

4.  Đào luyện con tim

Tuy khả năng nghề nghiệp là điều cần thiết và căn bn, thế nhưng duy chỉ như thế t không đ. Việc phục vụ bác ái ki tô giáo nhắm đến con người, và con ngưi luôn cần đến một cái gì hơn là sự chăm sóc về kthut. H còn cần đến tình người. H cần đến sự quan tâm của con tim. Vì thế, nhng ngưi trgiúp  này,  ngoài  việc  đào  tạo  nghip vụ,  còn cần  đến  việc  đào  luyn  con  tim  :  họ  cần  đưc hưng dn đến gặp g Thiên Chúa trong Đc Kitô, cuc gặp g này sẽ đánh thức tình yêu trong họ và m rng con tim của họ cho tha nhân, đến độ tình yêu tha nhân đi vi họ không còn là mt giới răn đưc thiết đt t bên ngoài, nhưng đó là c tiếp ni của đc tin. Chính đức tin đó hot đng trong tình yêu (TCLTY, số 31a)  

5.   Không phải là cách chiêu dụ tín đồ

Tình yêu bác ái được trao tặng cách nhưng không cho những con người cụ thể, đặc biệt cho những người sống bên lề xã hội, không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị. Tuy nhiên, nó không phải là phương tiện để chiêu dụ tín đồ. -- Tình yêu thì nhưng không, thì tự do: tình yêu không được thực hiện để đạt tới mục đích khác. Ai hoạt động bác ái nhân danh Hội Thánh, không bao giờ tìm cách áp đặt lên kẻ khác niềm tin của Hội Thánh: Người đó phải biêt rằng tình yêu trong sự thuần khiết và vô tư là chứng cứ tốt nhất về Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tin và thúc đẩy chúng ta yêu thương. Người kitô hữu biết lúc nào có thể nói về Thiên Chúa, lúc nào thì nên thinh lặng và chỉ nói về tình yêu mà thôi. Người đó biết Thiên Chúa là Tình yêu, và ngay lúc này Người đang hiện diện trong lúc tình yêu được thực hiện chứ không phải bất cứ điều gì khác.

II. Diện mạo của người thực thi bác ái :

1.    Khiêm tốn

Họ phải luôn xác tín rằng: khả năng giúp đỡ người khác là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là công đức và sự nghiệp của bản thân, vì thế thành viên Caritas phải luôn noi gương Đức Giêsu sống khiêm tốn: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” (Lc 17,10). Cách phục v đúng đn này sẽ làm cho người tr giúp khiêm tốn hơn. H không đt mình vào v trí cao hơn ngưi khác, cho ngưi đó ngay trong giây phút này đang trong hoàn cảnh thật khốn khổ. Đc Kitô đã chọn v trí cui ng trong trần gian - đó là thp t - và ngay chính trong skhiêm hạ trit để đó, Ni đã cu chúng ta và giúp chúng ta tiến tới.

Ai đứng trong v thế giúp đỡ kẻ khác, phải nhận biết rng, chính lúc đó họ ng đưc giúp đỡ và khả năng giúp đỡ của bn thân không là ng đc và s nghiệp của bn thân. Trách nhiệm này là một ân sng. Một ngưi ng phục vụ cho k khác, t họ  ng  hiểu lời của  Đc Kitô và  áp dng  cho chính  mình :  Chúng tôi ch là nhng đầy t dng (Lc 17,10) Vì họ nhận biết rng, không phải phận v của một k cả hay vì một hiệu quả lớn lao cho nhân, nhưng Chúa đã ban cho họ như một hng ân.

2.    Cầu Nguyện :

Họ là những công cụ mà Thiên Chúa dùng để trao ban tình thương của Ngài. Muốn được như vậy, họ cần phải biết cầu nguyện, biết gắn bó với Thiên Chúa qua đời sống phụng vụ, bí tích (x. TĐ TCLTY, số 22,25,32). 

èCu nguyện là cách thế tìm đưc sc mnh mi m t Đc Kitô ; đây cầu nguyện tr thành mt đòi hi khn cấp cụ th. Ai cầu nguyện sẽ không phung phí thi gi của mình, cả khi hoàn cảnh thật khn cấp và hình như thúc bách chúng ta phải hành đng.  S đo đc không làm  suy yếu cuc chiến đu chng  lại nghèo khổ hay s ng cc của tha nhân.

Chân phưc Têrêsa thành Calcutta là mt mẫu ơng t tưng cho điều này. Ngài nói : « thi gian dành cho Thiên Chúa trong kinh nguyện không nhng không làm phương hi đến hoạt đng cụ thể của tình yêu tha nhân, nhưng trong thc tế lại là ngun bt tn cho hoạt đng đó ».

Đây là lúc tái xác đnh sự quan trng của việc cầu nguyện khiđi mặt vi chủ thuyết duy hoạt đng và chủ thuyết tục hoá đang hăm da nhiu Kitô hữu tham gia vào ng tác bác ái. Ngưi Kitô hữu cầu nguyện không ý đnh thay đi chương trình của Thiên Chúa, hay hoàn thiện điều Thiên Chúa quan phòng. Đúng hơn, họ tìm cách gặp g Cha của Đức Gíêsu Kitô và khn cu, để Ngưi hiện diện trong h vi sự an ủi của Chúa Thánh Thn và trong công tác của h. (TCLTY 36&37)

LỜI KẾT

Thánh Phao lô cho ta thấy sự bất biến của tình yêu trong ngày cánh chung. Khi chúng ta được diện kiến Thiên Chúa, niềm tin và hy vọng thì không còn nữa, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

Vì Thiên Chúa là Tình yêu và Thiên Chúa là Đấng hằng hữu, nên ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa và sẽ không bị hủy diệt, như thánh Gioan đã nói:” Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết” (1 Ga 3.14). Những gì chúng ta thực hiện với một tình yêu đích thực, sẽ tồn tại mãi và làm cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa ngày một hơn.

Mỗi người chúng ta được mời gọi khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống và mỗi ngày hoàn thành ơn gọi tình yêu mà chúng ta đang bước theo bằng cách thi hành bác ái. Thời gian tương lai không nằm trong tay chúng ta, chỉ giây phút hiện tại là của chúng ta.

Vậy chúng ta hãy sống yêu thương.

(Bản tóm)


Caritas Đàlạt