Sinh Hoạt Các Nhà Đào Tạo ứng Sinh Linh Mục Tại Việt Nam
Được Tổ Chức Tại TGM Đalạt
Từ ngày 6 - 18 tháng 7, 2014
Hình ảnh: Giuse Manh Hung Rev Do

Previous
Next


                                    Bảng Tổng Kết Khóa Thường Huấn IV Các Nhà Đào Tạo Ứng Sinh Linh Mục Tại Việt Nam


Về Trang Mục Lục