THÁNG BẢY
"Một Tinh Thần Minh Mẫn Trong Một Thân Thể Tráng Kiện."
(Mens sana in corpore robusto
- Juvenal, Thi sĩ Rôma )